KONSERWACJA, SERWIS BIEŻĄCY I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W OBIEKTACH ZNAJDUJACYCH SIĘ NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWEY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji, serwisie bieżącym i usuwaniu awarii urządzeń w kotłowni w obiektach znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 6 części.
Część 1 – Zegrze, budynek nr 10
Część 2 – Zegrze, budynek nr 313 Kościół
Część 3 – Zegrze, budynek nr 321 Arena
Część 4 – Rembertów, Zielonka, budynek nr 17
Część 5 – Rembertów, Puszcza Mariańska, budynek nr 14
Część 6 – Kazuń, budynek nr 14
5.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części.
6.Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone.
7.W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie.
8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot umowy wynikający z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji, których nie można było wcześniej przewidzieć w wysokości do 30% zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia, wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
9.Zamawiający nie stawia wymagań z zakresu obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących przedmiot zamówienia,
w oparciu o umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
10. Zamawiający żąda wniesienia wadium.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą,
w wysokości: 6 400,00 złotych (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).
Część 1 - w wysokości: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
Część 2 - w wysokości: 1 100,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Część 3 - w wysokości: 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych).
Część 4 - w wysokości: 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych).
Część 5 - w wysokości: 350,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
Część 6 - w wysokości: 450,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).
Wykonawca , który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów określonych dla tych części.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy:
a.pieniądzu,
b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c.gwarancjach bankowych;
d.gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa: Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000 tytułem „Wadium do ZP/55/2018/nr części/nazwa i NIP Wykonawcy”.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się