Dostawa wyposażenia kuchennego do Przedszkola Samorządowego w Kamionce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchennego do Przedszkola Samorządowego w Kamionce.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dostawę wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Kamionce, ul. Kościelna 6, 21-132 Kamionka,
2) montaż i rozmieszczenie wyposażenia w miejscu użytkowania – jeśli dotyczy,
3) podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów – jeśli dotyczy
4) uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia do odbioru- jeśli dotyczy,
5) przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami, zlewozmywaki, szafki) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności.
4. Dostawa wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy.
5. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
1) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem,
2) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,
3) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149)
4) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w skład, którego wchodzą:
1.1. Wyposażenie kuchni.
1.2. Naczynia, sztućce i mniejsze narzędzia.
7. Gwarancja.
Minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.