Sukcesywna dostawa alkoholu etylowego C2H5OH – 96% nieskażonego (etylowy rolniczy zwykły zbożowy), dla potrzeb uzdatnienia wody.

» Opis zapytania

Nazwa: Sukcesywna dostawa alkoholu etylowego C2H5OH – 96% nieskażonego (etylowy rolniczy zwykły zbożowy)
Opis: Roczna wartość dostaw zgodnie z zapisami SIWZ.
Ilość: 65000 [l]

Wymagania dodatkowe:
Pełnomocnictwo (Proszę dołączyć jeżeli dotyczy)
Polityka ZSZ (Proszę potwierdzić zapoznanie z Polityką ZSZ)
Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. (Proszę potwierdzić akceptację wzoru umowy.)
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 (Proszę dołączyć skan wypełnionego i podpisanego dokumentu.)
Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. (Proszę dołączyć skan wypełnionego i podpisanego dokumentu.)
Warunki płatności (Przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się