Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Za dostawy przedmiotu zamówienia do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji:
1) ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (Apteka Szpitalna, Oddział Rehabilitacyjny, SOR, Dział techniczny);
2) ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź (Dział Techniczny);
3) ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź (Dział Fizjoterapii i Poradnia Chirurgii Ogólnej)
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) oferowane wyroby muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie Polski;
2) Wykonawca musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego jako produktu leczniczego, zezwolenie/koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy, a inne gazy – karty charakterystyki (wydane przez producenta);
3) butle gazów lotnych i palnych muszą posiadać oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań obowiązujących norm;
4) butle muszą posiadać aktualne legalizacje w ciągu całego okresu trwania umowy;
5) Wykonawca zobowiązuje się do posadowienia i uruchomienia kriogenicznego zbiornika (w lokalizacji przy ul. Milionowej 14) do magazynowania ciekłego tlenu o parametrach:
a) pojemność zbiornika: 5000 - 6000 l;
b) max ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) 18-37bar;
c) wydajność 80 m3/h;
Zbiornik musi spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd.
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem dostaw, które są przedmiotem niniejszego zamówienia oraz jego bezpośrednim otoczeniem, a także, aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca. Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie, z p. Jackiem Denuszkiem - tel. (42) 676 18 00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się