Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnychUniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Część 1: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Studenckiego JowitaCzęść 2: Dostawa sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi:
Część 1
Dostawa sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych UAM
Wspólny słownik zamówień: 39710000-2
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr A do SIWZ
Część 2
Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Studenckiego Jowita
Wspólny słownik zamówień: 39710000-2
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr B do SIWZ
3. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2.
4. Wykonawca udzieli 24 - miesięcznej gwarancji na zaproponowany przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu zgodnie z wymogami przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688).
6. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
7. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A,B do SIWZ normy i parametry.
8. Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, jaką oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia parametry opisane przez zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opis oferowanego sprzętu (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki itp.). Opis składany jest na wezwanie Zamawiającego.
10. Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w kolumnie: Producent/nr katalogowy wskaże nazwę producenta, pełną nazwę, symbol, model produktu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony oraz załączy do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki, itp.).
11. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy, transportu wraz z wniesieniem, rozładunkiem, przeniesieniem poziomym i pionowym do jednostki organizacyjnej UAM przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w załącznikach A i/lub B do SIWZ.
12. Wykonawca wraz z dostawą do każdego urządzenia winien dostarczyć karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim.
13. Dostarczone sprzęty muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b) muszą być fabrycznie nowe,
c) posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się