Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

» Opis zapytania

1. Gmina Sieniawa zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie, dowóz i wydawanie obiadów
w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie obiadów 2-daniowych (zupa, drugie danie) i napoju dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie, Gimnazjum w Sieniawie, Zespołu Szkół w Sieniawie w stołówce Szkoły Podstawowej w Sieniawie oraz przygotowywanie, dowóz i wydawanie obiadów 2-daniowych (zupa, drugie danie) i napoju do Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Czerwonej Woli, Szkoły Podstawowej
w Rudce, Szkoły Podstawowej w Wylewie.
Obiady wydawane będą w dni nauki szkolnej – od poniedziałku do piątku.

3. Pod pojęciem obiadów 2-daniowych należy rozumieć:
- zupa podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.
- drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne.
- napój (sok/kompot/herbata).

4. Obiady powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Powinny być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: zupa 400 g, ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100 g; pierogi, naleśniki
z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne – 400g, napój ( sok/kompot / herbata) - 200 ml.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność
i wagę zamawianego posiłku oraz organizację dożywiania, jakość wydawanych posiłków
i zgodność ich przygotowania z zasadami racjonalnego żywienia. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia.
Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie. Wykonawca w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie, oraz do Dyrektorów Szkół, w których prowadzone jest dożywianie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, wydawania i dostarczania posiłków
o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie
z normami HACCP. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
6. Wykonawca gwarantuje wysoką, jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz zgodność z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi.

7. Wykonawca zabezpiecza własny środek transportu przystosowany do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne oraz naczynia do wydawania posiłków w przypadku takiej konieczności.

Długość tras dowozu posiłków wynosi :
- Szkoła Podstawowa Sieniawa – Szkoła Podstawowa w Dobrej – Sieniawa = 14 km,
- Szkoła Podstawowa Sieniawa – Szkoła Podstawowa w Czerwonej Woli – Sieniawa = 20 km,
- Szkoła Podstawowa Sieniawa – Szkoła Podstawowa w Rudce – Sieniawa = 20 km,
- Szkoła Podstawowa Sieniawa – Szkoła Podstawowa w Wylewie – Sieniawa = 4 km.

8. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków uczniom nieobjętym niniejszym zamówieniem w cenie równej, jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym posiłki).
CPV – 55523100-3 usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000-9 usługi dostarczania posiłków szkolnych
55321000-6 usługi przygotowania posiłków

IV. WARUNKI PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW:
1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wszystkich posiłków objętych przedmiotem zamówienia w pomieszczeniach kuchennych o powierzchni 39,75 m2 budynku Szkoły Podstawowej w Sieniawie, które wyposażone są w podstawowe urządzenia i sprzęt niezbędny do ich przygotowania i wydawania. Wykonawcy w/w pomieszczenie wraz
z wyposażeniem włącznie z urządzeniami zostanie udostępnione nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania lokalu wraz
z wyposażeniem i urządzeniami zgodnie z przeznaczeniem na działalność będącą przedmiotem zamówienia.
Pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem i urządzeniami będzie przekazane Wykonawcy w użytkowanie nieodpłatnie na okres prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane w użytkowanie pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń, zobowiązuje się do utrzymania wyposażenia kuchni w należytym stanie technicznym i ponoszenia ewentualnych kosztów napraw sprzętu
i urządzeń znajdujących się w w/w lokalu.
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów higieniczno – sanitarnych podczas przygotowywania, transportu, wydawania posiłków oraz po ich wydaniu
w placówkach oświatowych, w których prowadzone jest dożywianie.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości naczyń przed i po spożyciu przez dzieci posiłków, ponosi wszelkie koszty z tym związane (m. in. zapewnienie środków czystości do mycia naczyń, środków do zmywarek itp.)
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych.
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne
w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków.
Harmonogram dostarczania oraz miejsce wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych szkół.
Dożywianiem objęte będą dzieci zakwalifikowane do tej formy pomocy przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie.
Wykonawca będzie pokrywał koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, zgodnie ze wskazaniem liczników oraz koszty wywozu nieczystości stałych.

2. Przewidywana ilość posiłków dofinansowywanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie wynosi:
- pełnych obiadów – około 125 dziennie,
- ½ pełnej porcji – około 75 dziennie.

½ pełnej porcji oznacza połowę porcji 2-daniowego obiadu plus pełna porcja napoju dla dzieci do III klasy Szkoły Podstawowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obiadów w zależności od liczby dzieci, które kwalifikują się do dofinansowania.
Dzienny koszt ½ porcji obiadu nie może przekroczyć 50% kwoty pełnego obiadu.

Posiłki wydawane będą w dniach nauki szkolnej w okresie 184 dni – taką wielkość należy przyjąć do wyliczenia ceny.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Personel Wykonawcy winien posiadać aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne oraz odpowiednie przygotowanie.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną, za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu
i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych osób.
7. Sposób przygotowania posiłku oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, oraz spełniać warunki określone
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 143) oraz
w przepisach wykonawczych, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności
i Żywienia.
8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane
z realizacją zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), tj. wykonywaniu przez pracownika określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a więc wykonujących następujące czynności:
Polegających na zapewnieniu sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw wraz z transportem, sporządzaniu potraw dla osób żywionych
w punkcie wydawania posiłków oraz szkołach objętych dożywianiem.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym w tym wezwaniu, zobowiązany jest przedłożyć dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą w szczególności:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie miejsca wykonywania czynności (nazwy zamówienia) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiający uprawniony jest ponadto do żądania w wyznaczonym terminie wyjaśnień od Wykonawcy w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w zał. nr 5 do siwz – „Wzór umowy”.
Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu dokumentów lub ich kopii uważane będzie przez Zamawiającego za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników i skutkować będzie naliczeniem kary umownej,
o której mowa w zał. nr 5 do siwz – „Wzór umowy”.”


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się