Dostawa i montaż wyposażenia do budynku pływali krytej Delfin w Połańcu ul. Witosa 1, części: sprzęt basenowy, zieleń

» Opis zapytania

1. Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, montaż, wyposażenia oraz wszystkie inne prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na części, podział został wskazany w pkt V SIWZ. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót-załącznik do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego lub równoważnych. Budynek należy wyposażyć w sprzęt, wykonany w podwyższonym standardzie, posiadający atesty, świadectwa zgodności i świadectwa bezpieczeństwa zgodne z aprobatami lub polskimi normami i spełniać wymogi określone przepisami odrębnych ustaw.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem i na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy sprzęt będący przedmiotem zamówienia zostanie zamontowany, a następnie zostanie stwierdzona jego gorsza jakość techniczna niż założona w SIWZ i deklarowana w ofercie, Wykonawca na własny koszt wymieni zamontowany sprzęt na zgodny z wymaganiami.
Dostarczony i zamontowany sprzęt będzie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i nie noszący znamion użytkowania i nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
Sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza że będzie ono sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP.
Wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji zadania. Atesty, certyfikaty powinny być dostarczane wraz z każdą fakturą-Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie przez dostarczany asortyment żądanych parametrów technicznych.
Wykonawca dokona montażu dostarczonego sprzętu w porozumieniu z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie od współpracy w kwestii koordynacji robót z głównym wykonawcą firmą MTM Budownictwo Sp. z o.o. w Tarnowie, jak również przestrzegania zasad BHP na budowie. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu.
2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie swoich: podwykonawców, podmioty trzecie, konsorcjantów oraz wszystkie osoby fizyczne, których dane będą wykorzystywane o przetwarzaniu ich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania oraz o fakcie, że odbiorca tych danych będzie Zamawiający. W sytuacji kiedy dane osobowe nie będą pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą obowiązkiem Wykonawcy będzie poinformowanie tej osoby.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Ruszczańska 27
Połaniec 28-230
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Meble
  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Gmina Połaniec
Ruszczańska 27
Połaniec 28-230
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się