Usługa w zakresie usunięcia usterek w sprzęcie silnikowym oraz hydraulicznym

» Opis zapytania

Dziękuję za złożenie oferty, proszę o złożenie oferty uwzględniającej rabat cenowy.

Usługa w zakresie usunięcia usterek w sprzęcie silnikowym oraz hydraulicznym
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia przedstawionym w załączniku 2.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1.Warunki ogólne zapytania:
1)termin ważności oferty nie krótszy niż: 60 dni,
2)płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji zadania i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie od 16.07.2018r. do 28.09.2018r.,
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin ;
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno ;
– Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne.
7) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej.
3.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac oraz dołącza do oferty w formie skanu wypełniony Formularz Ofertowy i Oświadczenie.
4.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1)Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
5. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: admin_baza@tauron-pe.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.


W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Instrukcja Oferenta Podręcznik dla oferenta,
Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy.
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się