Przeprowadzenie konsultacji społecznych na poszczególnych etapach uspołecznienia tj. włączenia mieszkańców do procedury planistycznej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia podzielony został na dwie części.
 Dla części pierwszej przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie badań wstępnych do konsultacji społecznych, włączających mieszkańców do procedury planistycznej.
 Dla części drugiej przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie konsultacji społecznych, włączających mieszkańców do procedury planistycznej na poszczególnych etapach powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie planistycznym oraz zapewnienie jawności i przejrzystości procedur związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz działań, poprzez które realizowany będzie proces badawczy lub konsultacyjny zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym dla części nr 1 - Załącznik nr 7A do SIWZ, dla części nr 2 - Załącznik nr 7B do SIWZ.
3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi 235.200,00 zł brutto, w tym:
- na Część nr 1: 116.000,00 zł brutto
- na Część nr 2: 119.200,00 zł brutto

4. Termin realizacji zamówienia
- do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się