Dostawy kwasu siarkowego sygn. ZDC/04/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy kwasu siarkowego o następującej charakterystyce:
• zawartość głównego składnika: 94 – 98%
• zawartość żelaza: maksymalnie 0,006%
Kwas będzie dostarczany przez okres obowiązywania umowy po 4 tony na miesiąc, +/- 1 tona. Maksymalna ilość: 30 ton. Dokładne terminy dostarczenia poszczególnych partii produktu będą uzgadniane telefonicznie i potwierdzane pomiędzy stronami umowy pisemnie (poczta e-mail lub faks).
Dostawa w dni robocze w godzinach: 07.00 - 18.00 (z możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innych godzin dostawy) .
Dostawca zrealizuje każdorazową dostawę w ciągu 3 dni od chwili wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Czas realizacji dostawy (3 dni) oznacza okres liczony od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego o zapotrzebowaniu do czasu dostarczenia do IMN O/Legnica.
Kwas należy dostarczyć w zbiornikach DPPL do Zakładu Doświadczalnego Chemii w IMN O/Legnica.
Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie transportu w zbiornikach DPPL, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o transporcie samochodowym ADR. Koszt załadunku, przewozu, rozładunku oraz ubezpieczenia na czas przewozu towaru do miejsca przeznaczenia ponosi Wykonawca.
Kontrola jakości dostaw: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych dostarczonego towaru. Dla określenia jakości towaru decydujące będą badania kontrolne Zamawiającego. Zamawiający ma prawo pobierać próbki (zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ) i dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy na zawartości pierwiastków ujętych w specyfikacji. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakościowej dostarczonej partii towaru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy dostawy w niezależnym, akredytowanym laboratorium uzgodnionym przez obie strony, na koszt Wykonawcy. Jeśli wynik analizy chemicznej w akredytowanym laboratorium będzie zgodny z wynikiem uzyskanym w laboratorium Zamawiającego, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad.
Zamawiający pokryje koszty analizy chemicznej akredytowanego laboratorium, gdy wynik potwierdzi jakość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wynik potwierdzi zgodność jakości przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ Zamawiający zobowiązany jest przyjąć towar.

Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach.
Wykonawca zapewnia, iż przewidziane jest zastosowanie kwasu siarkowego jako czynnika roboczego stosowanego w procesie produkcji siarczanu miedzi. Wykonawca zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie uwzględnienia zastosowania kwasu siarkowego jako czynnika roboczego stosowanego w procesie produkcji siarczanu miedzi.

Miejsce dostawy: Zakład Doświadczalny Chemii IMN O/Legnica, ul. Złotoryjska 194, Legnica 59-220 (teren Huty Miedzi „Legnica”).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się