„Legalizacja butli systemów gaszenia gazem: 1. Argon 1 i 2; 2. CO2 w ilości 110 szt. w Bibliotece Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrzej 56/66 w Warszawie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest "Legalizacja butli systemów gaszenia gazem:
1. Argon 1 i 2;
2. CO2
w ilości 110 szt. w Bibliotece Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrzej 56/66 w Warszawie".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ), „Opis przedmiotu zamówienia” (zwany dalej OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy (Rozdział III SIWZ).
3. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy-pzp Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę na czas trwania realizacji przedmiotu umowy wystarczającą liczbę pracowników fizycznych do wykonywania czynności opisanych w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ).
4. SIWZ, OPZ, wzór umowy dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/ .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się