Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wody lodowej dla budynku Warsztatów na obiekcie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wody lodowej dla budynku Warsztatów na obiekcie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Opis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności:
1.1.1. dysponują aktualnym, na dzień składania ofert Certyfikatem dla przedsiębiorców wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881).
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, w szczególności:
1.2.1.wykonali w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie usługi, polegające na wykonaniu usług w obiektach przemysłowych obejmujących łącznie: dostawę, montaż, uruchomienie i serwis wytwornic wody lodowej z zespolonymi chłodnicami freecoolingu oraz urządzeniami odbiorczymi na wodę lodową.
1.3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. XII. SIWZ.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (Konsorcjum), należy to wyraźnie oświadczyć w ofercie. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wymagania określone w pkt. VI.1.3. i VII.1.2. SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców, spełnienie pozostałych wymagań oceniane jest łącznie.
3. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia, Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i ludzkim podwykonawców. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami podwykonawców przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VI. SIWZ Wykonawca dostarczy:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. XII. SIWZ zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert w Postępowaniu zakupowym.
1.3.Kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego, na dzień składania ofert Certyfikatu dla przedsiębiorców wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881).
1.4.Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług (min. 2), w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, polegające na wykonaniu usług w obiektach przemysłowych obejmujących łącznie: dostawę, montaż, uruchomienie i serwis wytwornic wody lodowej z zespolonymi chłodnicami freecoolingu oraz urządzeniami odbiorczymi na wodę lodową.
1.4.1.Wykaz powinien zawierać datę wykonania usługi, rodzaj wykonanych prac, nazwę i adres inwestora.
1.4.2.Do wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. listy referencyjne, opinie użytkowników, protokoły odbioru itp.).
1.4.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych zadań składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców, jako jeden wspólny dokument.
1.4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych zadań składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców, jako jeden wspólny dokument.
1.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że:
1.5.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
1.5.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
1.5.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.5.4. dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli są one sporządzone w języku obcym składa się je wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

Wymagania: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wody lodowej dla budynku Warsztatów na obiekcie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu. - 100,00%
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. XII. SIWZ. - 100,00%
Informacje o wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść Wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania Ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
2.1. w pieniądzu,
2.2. w poręczeniach bankowych,
2.3. w gwarancjach bankowych,
2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wniesione w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej z upływem terminu składania Ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia Wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginale, wraz ze złożoną Ofertą.
Kryteria oceny ofert: Etap I Dostawa montaż i uruchomienie systemu wody lodowej dla budynku Warsztatów na obiekcie PGE Elektrownia Opole” Rok 2018:
Cena - 100,00%
Etap II Dostawa montaż i uruchomienie systemu wody lodowej dla budynku Warsztatów na obiekcie PGE Elektrownia Opole” Rok 2019.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Termin wykonania zamówienia: 1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- Etap I – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
- Etap II – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Edyta Gumna
Telefon kontaktowy: 77 423 52 64

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Oferty należy składać u Organizatora tj.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole, Sekcja Realizacji Zakupów, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, kancelaria ogólna, budynek administracyjny, piętro 2, pokój 208 (kancelaria jest czynna w godzinach od 7:30 do 14:30) lub przesłać na wyżej wymieniony adres.


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się