Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Trawniki.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Trawniki. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do budowy systemów fotowoltaicznych i biomasy w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Trawniki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16. 2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje między innymi: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację 21 kotłów na biomasę dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych, 2) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów, 3) instalację układu sterującego, 4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, 5) napełnienie instalacji, 6) uruchomienie instalacji, 7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, 8) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, 9) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem; 10) wyposażenie kotłów w moduł/modem komunikacyjny LAN/WLAN/GPRS dedykowany do przesyłania danych za pośrednictwem sieci Internet. Moduł musi współpracować z zainstalowanym sterownikiem instalacji. Podłączenie do sieci Internet i skonfigurowanie z serwerem; 11) 11) bezpłatne usługi serwisowe i utrzymaniowe w okresie gwarancyjnym; 12) inne elementy ujęte w załączniku nr l do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. Wymagane terminy gwarancji jakości: a) na kocioł – minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag / bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, b) pozostałe elementy, materiały i urządzenia i montaż – minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag / bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3 Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr l do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOTŁY NA BIOMASE) 4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferent analizując opis techniczny przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w w/w opisie, towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 5. Podwykonawstwo. 5.1. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. 5.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 5.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 5.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się