Usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej (pogotowie techniczne) podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym, a także wykonywanie przeglądów oraz odrębnie asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1. Kompleksowa obsługa konserwacyjna urządzeń i instalacji, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR i warunków gwarancji. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń
w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż czynności w zakresie wykonywania przeglądów
i konserwacji systemów, instalacji sieci urządzeń teletechnicznych oraz pełnienia asysty technicznej/pogotowia technicznego podczas imprezy organizowanej na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, wymaga zatrudnienia osób na umową o pracę.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że zatrudni (osobiście lub poprzez podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności wskazane ust. 4 – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia
w gestii Wykonawcy.
4. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ
5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.
6. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiących odpowiednio Załącznika nr 1, 2 i 10 do SIWZ.
7. Celem oszacowania zakresu świadczenia usługi Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania jak największej informacji o obiekcie, jego stanu, itp. Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się