KONSERWACJA MUZEALIÓW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług /robót/ polegających na przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich zgodnie z programem konserwatorskim zaakceptowanym przez Zamawiającego mającym nadać obiektom sprawność techniczną i wartość ekspozycyjną w stopniu odpowiadającym potrzebom praktyki muzealnej w zakresie obejmującym:
1.1. CZĘŚĆ I - Zabiegi konserwatorskie XV-wiecznej barci wiślanej nr inwentarzowy MS E-14 z ekspozycji plenerowej przy Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu (Oddział Zamawiającego) wraz z jej przeniesieniem na teren skansenu dzierżawiony przez Muzeum (za ogrodzenie), polegające na:
A. Demontaż obiektu z postumentu;
B. Przeniesienie postumentu na wyznaczone miejsce na terenie dzierżawionym Muzeum w Swarzędzu (za ogrodzenie) znajdujące się w odległości ok. 250 metrów od obecnego położenia barci;
C. Demontaż metalowych obejm spinających obiekt;
D. Oczyszczenie barci;
E. Usunięcie wypełnień trocinowo-żywicznych;
F. Impregnacja odgrzybieniowa i owadobójcza struktury drewna;
G. Konsolidacja struktury drewna;
H. Uzupełnienia ubytków struktury drewna z zachowaniem gatunku (odpowiednio opracowane fleki drewniane bądź masa trocinowo-żywiczna);
I. Scalenie kolorystyczne uzupełnień;
J. Zabezpieczenie przed porażeniem przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;
K. Oczyszczenie elementów metalowych z produktów korozji i zabezpieczenie inhibitorem korozji;
L. Montaż elementów metalowych. Naprawa i konserwacja wielospadowego zadaszenia;
M. Posadowienie obiektu na przeniesionym postumencie;
N. Zabezpieczenie barci przez nałożenie zakonserwowanego zadaszenia.
1.2. CZĘŚĆ II - Zabiegi konserwatorskie silosu drewnianego nr inwentarzowy MNR T-3990 z ekspozycji plenerowej na terenie muzeum w Szreniawie wraz z przywróceniem pionowego posadowienia, polegające na:
A. Demontaż obiektu;
B. Demontaż wtórnej obręczy i odciągów;
C. Oczyszczenie elementów drewnianych;
D. Impregnacja odgrzybieniowa i owadobójcza struktury drewna;
E. Konsolidacja struktury drewna;
F. Uzupełnienia ubytków struktury drewna z zachowaniem gatunku (odpowiednio opracowane fleki drewniane bądź masa trocinowo-żywiczna);
G. Scalenie kolorystyczne uzupełnień;
H. Zabezpieczenie przed porażeniem przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;
I. Oczyszczenie elementów metalowych z produktów korozji i zabezpieczenie inhibitorem korozji;
J. Ponowne posadowienie obiektu z zachowaniem pionu;
K. Montaż elementów metalowych.
1.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ, dostępny na stronie internetowej zamawiającego:
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/menu/o_muzeum/muzeum/zamowienia_publiczne
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym szczególnie we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 10:55


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się