Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie jesień 2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego środków ochrony roślin i nawozów dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z informacjami podanymi w pkt. 3.2 SIWZ, wskazującymi na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %. Herbicydy, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 1) Herbicyd: ilość- 120,0 l, minimalny skład: metazachlor-500 g/l, 2) Herbicyd: ilość - 12,0 l, minimalny skład: chlomazon -480 g/l, 3) Herbicyd: ilość - 5,0 l, minimalny skład: aminopyralid -40 g/l, chlopyralid-240 g/l, pikloram-80 g/l, 4) Herbicyd: ilość - 170,0 l, minimalny skład: prosulfokarb- 800 g/l, 5) Herbicyd: ilość - 95,0 l, minimalny skład: Propachizafop- 100 g/l, 6) Herbicyd: ilość - 40,0 l, minimalny skład: 2,4-D- 344 g/l, dikamba- 120 g/l, 7) Zoocyd:dopuszczone opakowania o poj. 0,25 l- ilość - 10,0 l, minimalny skład: Lambda-cyhalotryna- 100 g/l, 8) Nawozy dolistne płynne z mikroelementami, opakowania o poj. od 1 - 20 l - ilość - 66,0 l, minimalny skład: Mangan -9%, 9) Adiuwant- regulator pH i twardości wody, opakowania o poj. od 1 - 20 l- ilość - 70,0 l, minimalny skład: Wielofunkcyjny preparat poprawiający skuteczność zabiegów, 10) Zaprawa nasienna do zbóż, opakowania o poj. od 1 - 20 l - ilość - 40,0 l- minimalny skład: prochloraz- 60 g/l, tritikonazol- 20 g/l, 11) Nawozy azotowe jednorodne, dopuszczone opakowania Big Bag- 500 kg - ilość- 52,0 t, minimalny skład: Nawóz o zawartości % N- 27, 12) Nawozy azotowe jednorodne, dopuszczone opakowania Big Bag- 500 kg - ilość-20,0 t, minimalny skład: Nawóz o zawartości %N-34, 13) Nawozy wieloskładnikowe jednorodne, dopuszczone opakowania worki Big Bag- 500 kg - ilość - 52,0 t, minimalny skład: NPK-N-8%; P-20%, K-30%, 14) Nawozy wieloskładnikowe jednorodne, dopuszczone opakowania worki Big Bag- 500 kg - ilość - 1,0 t, minimalny skład: Siarczan amonu N-20-21%; S- 24%, 15) Nawozy wieloskładnikowe jednorodne, siarczan magnezu w opakowaniach -25 kg - ilość - 2,0 t, minimalny skład: siarczan magnezu MgO-16%; SO3-32%. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta środków/nawozów stanowiących przedmiot zamówienia.Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.5 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone środki ochrony roślin oraz nawozy gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 16 sierpnia 2018 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ, każdy środek/nawóz stanowi jedną część, tj. łącznie 15 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się