ZP-2380-120,185-12,50/2018 „Posiłki profilaktyczne dla policjantów SPPP Bielsko Biała na lata 2018/2019/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa restauracyjna polegająca na wyżywieniu rozumianym jako posiłki profilaktyczne dla policjantów SPPP w Bielsku - Białej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do SWZiP – Wzór Umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby placówka gastronomiczna – punkt wydawania posiłków była czynna siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, w soboty, niedziele i święta) w godzinach od 08:00 do 20:00 zgodnie z zapisem § 2 pkt 1 lit. c) wzoru umowy.
4. Wykonawca zapewnia zróżnicowany jadłospis, gorący posiłek.
5. Wykonawca zapewni, że posiłki przygotowywane będą w miejscu ich wydawania, bez możliwości zamiany posiłków na inne artykuły (napoje).
6. Wykonawca winien zapewnić takie warunki lokalowe aby umożliwić spożywanie posiłków na miejscu. W tym celu Wykonawca winien dysponować lokalem wyposażonym w odpowiednią liczbę mebli (miejsca siedzące przy stoliku) i urządzeń, które umożliwią spożywanie posiłków przez co najmniej 50 osób jednocześnie.
7. Cenę oferty stanowi wysokość marży wyrażonej w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków, przygotowania i wydania posiłków.
7.1 Wykonawcy wpisując łączny koszt posiłków w formularzu cenowym zobowiązani są do skalkulowania ich w taki sposób żeby nie przekroczyć wskazanych w tabelach maksymalnych kwot jednego posiłku profilaktycznego tj.: maksymalna kwota brutto 5,98 zł.
7. 2 Zamawiający wymaga wskazania ceny (marży) w załączniku nr 1 do SWZiP – Formularzu ofertowym.
7.3 Cena (marża) za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku, nie może przekroczyć wartości pieniężnej normy posiłku profilaktycznego, a która wynosi za osobodzień 2,99 złotych netto i została określona w oparciu o Decyzję NR 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 04 października 2011 r. " W sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu "
7.3 Marża jest składnikiem kosztu posiłku profilaktycznego (K), który zostanie wyliczony przez Zamawiającego za osobodzień w następujący sposób: wartość pieniężna normy żywieniowej, która wynosi za osobodzień 2,99 złotych netto (S) pomnożona przez marżę wyrażoną w procentach za całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłku, przygotowania i wydania posiłku (M), pomnożona przez stawkę podatku od towarów i usług wyrażonego w procentach (VAT).,
K = S x M x VAT
UWAGA: Marża wraz z podatkiem VAT będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wraz z podatkiem VAT wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100%. W przypadku podania marży wraz z podatkiem VAT wyższych niż 100% oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru podanego w załączniku nr 3 do SWZiP- formularzu cenowym i wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SWZiP – formularz ofertowy. Do umowy jako maksymalna kwota zostanie wpisana kwota przeznaczona na realizację zamówienia podana na otwarciu ofert.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował placówką gastronomiczną spełniającą wymogi sanitarno – epidemiologiczne określone dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyżywienia zbiorowego, a w położoną w odległości nie więcej niż 4 km licząc po trasie od miejsca SPPP w Bielsku-Białej, ul. Zwierzyniecka 9 w Bielsko - Biała.
UWAGA: Na etapie badania oferty Wykonawcy którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania odległości podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZiP - formularz ofertowy W przypadku gdy oferowana odległość przekroczy 4 km licząc po trasie Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o wpisie do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzja o zatwierdzeniu zakładu (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.) jako spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi, z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności cateringowej.
10. Zamawiający wymaga aby osoby mające kontakt z żywnością były dopuszczone przez lekarza do wykonywania pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością oraz aby były nadzorowane i/lub szkolone w sprawach higieny żywności odpowiednio do ich charakteru pracy. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy wezwać Wykonawcę do okazania w/w książeczek.
11. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SWZiP). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SWZiP i w wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZiP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się