Dostawa sprzętu AGD w VIII częściach dla Uniwersytetu Gdańskiego

» Opis zapytania

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39710000-2 (elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego).
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD zwanego dalej „sprzętem” w VIII częściach dla Uniwersytetu Gdańskiego:
1) Część I: dostawa zamrażarki (1 szt.),
2) Część II: dostawa czajników (4szt.),
3) Część III: dostawa czajnika (1 szt.) i mikrofalówki (1 szt.),
4) Część IV: dostawa czajników (12 szt.),
5) Część V: dostawa czajników (10 szt.),
6) Część VI: dostawa kuchenek (5 szt,),
7) Część VII: dostawa kuchenek (3 szt.), odkurzacza (1 szt.) i pralki (1 szt.),
8) Część VIII: dostawa czajników (5 szt.).
3. Miejsca dostawy:
1) Część I: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, pok. 314,
2) Część II: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308, pok. C/517,
3) Część III: Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 203,
4) Część IV: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-309 Gdańsk, pok. 1.49,
5) Część V: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk, pok. 0.51,
6) Część VI: Hotel Asystencki nr 1, ul. Polanki 63, 80-306 Gdańsk, recepcja,
7) Część VII: Hotel Asystencki nr 2, ul. Hallera 241, 80-502 Gdańsk, recepcja,
8) Część VIII: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-309 Gdańsk, pok. 015.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1b do SIWZ – odpowiednio do części I-VIII.
5. Sprzęt musi:
1) być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji; wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych,
2) zostać dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.
3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. 2016r poz. 542 z późn. zm.).
4) spełniać wszystkie parametry i wymagania opisane w załącznik nr 1b do SIWZ – odpowiednio do części I-VIII.
5) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
- zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na przedmiot zamówienia, co najmniej 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji na sprzęt, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się