Modernizacja posterunku kontroli wstępu

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie projektów,
2. Uzyskanie decyzji administracyjnych,
3. Demontaż starego posterunku,
4. Demontaż części ogrodzenia i dostosowanie go do nowego posterunku,
5. Demontaż kostki brukowej i uzupełnienie ubytków masą asfaltową,
6. Likwidacja starych przyłączy (telefonii stacjonarnej, instalacji elektrycznej, SKD (system kontroli dostępu), zegara cyfrowego)
7. Budowa nowych przyłączy, zakup i montaż nowego posterunku,
8. Wycinka drzew na drodze nowego chodnika,
9. Budowa nowego chodnika z posterunku do istniejącego chodnika.
Zakres podzielono na 3 etapy:

1. Etap I - wykonanie projektu, kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami.
2. Etap II - wykonanie modernizacji posterunku służby ochrony przy budynku administracyjnym na podstawie zatwierdzonego projektu.
3. Etap III - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji.

Etap I
Wykonanie dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” projektu budowlanego oraz wykonawczego posterunku służby ochrony przy budynku administracyjnym na podstawie wytycznych Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa ma zawierać kosztorys, przedmiar robót, harmonogram prac oraz niezbędne decyzje administracyjne - o ile będą wymagane (włącznie z dziennikiem budowy).
Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew w miejscu projektowanego chodnika - o ile będzie wymagana.
Realizacja zobowiązać wynikających z uzyskanej decyzji.

Wytyczne do projektu:
1. Ogólny plan modernizacji:

Załącznik nr 3 - Zarys ogólny projektu

1.1. Chodnik wykonany z kostki brukowej.
1.2. Wymiary nowego chodnika:
Długość – 20 m
Szerokość – 2,2 m
Kolorystycznie, kształtem i grubością kostki dopasowana do obecnego chodnika.

2. Proponowany przez Zamawiającego układ posterunku:

Załącznik nr 1a - rzut z góry - posterunek.jpg – ogólne rozmiary posterunku
załącznik nr 1b - rzut z góry - posterunek.jpg – rozmieszczenie pomieszczeń w posterunku
Załącznik nr 2 - rzut elewacji - posterunek.jpg – ogólny wygląd zewnętrzny posterunku

Kolorystyka zgodna w przyjętą w KGHM.

Zmiana powyższego układu musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

2.1. Przyłącza posterunku:

- instalacja elektryczna
Dla posterunku należy zaprojektować i wykonać zasilanie ze wskazanej na etapie projektowania lokalizacji (biurowiec lub magazyn techniczny). W zakresie będzie dobór kabla zasilającego, dobór aparatury zabezpieczającej do wskazanej rozdzielnicy, wykonanie trasy kablowej, wykonanie i montaż lokalnej skrzynki zasilającej (w posterunku) z osobnymi zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowoprądowymi dla każdego z obwodów oświetlenia, gniazd 230V, zasilania układów pomocniczych takich jak: kamery, system przepustek, komputery, zegar, brama i obwody zapasowe do wykorzystania na potrzeby dzisiaj nie sprecyzowane.
- telewizji przemysłowej CCTV,
Wykonawca musi wykonać max. 15 mb kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury karbowanej np. Arota o średnicy 60 mm na odcinku z pomieszczenia nowego posterunku do studzienki teletechnicznej przy biurowcu. Kanalizacja ułożona na głębokości 0,7m wzdłuż trasy nowego chodnika (załącznik nr 4). Nowe przepusty w pomieszczeniu nowego posterunku i studzienki teletechnicznej muszą zostać uszczelnione. W studzience teletechnicznej zaprawa betonowa pomalowana powłoką bitumiczną w posterunku rodzaj uszczelnienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

- telefonii stacjonarnej,
- SKD (system kontroli dostępu),
- montaż posiadanego zegara cyfrowego,

2.2. Wyposażenie posterunku:

- dwie gaśnice proszkowe 6 kg,
- biurko,
- dwa krzesła,
- grzejnik elektryczny,
- przygotowane miejsce dla dwóch kamer IP do zamontowania przez Zamawiającego
Etap II
Wykonanie modernizacji posterunku służby ochrony przy budynku administracyjnym na podstawie zatwierdzonego projektu.

1. Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z:
• obowiązującymi przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
• przepisami bhp, ochrony p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
• zaleceniami i uwagami Inspektora nadzoru,
• Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3. Przy wykonaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:
• Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji,
• Właściwą przedmiotowo Polską Normą,
• Aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy,
• Certyfikat wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie,
• Elementy elektryczne, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny i znak jakości wydane przez producenta.
5. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu prac.
6. Brak wyspecyfikowanych czynności do wykonania nie zwalnia Wykonawcy z rezygnacji wykonania prac i robót które były konieczne.
7. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania dostarcza Wykonawca

Etapu III - wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji, rozliczenie przedmiotu dostawy.

1.1. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie budowy – po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD-ROM. Etap III obejmuje również:
1.2. Wykonanie wszelkich prac geodezyjnych związanych z wykonaną modernizacją oraz dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - mapa cyfrowa, wymagana wersja papierowa i elektroniczna na płycie CD. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna winna spełniać poniższe wymagania. Wykonawca zobowiązuje się do:
1.2.1. Wykonywania prac i organizacji przekazywanych rezultatów prac zgodnie z obowiązującym prawem i standardami wymiany danych geodezyjnych oraz wymaganiami lokalnych (powiatowych) ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W szczególności dotyczy to stosowania standardu K1 lub wymagań dotyczących budowanych baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT.
1.2.2. Przekazywania opracowań powstałych w wyniku realizacji zamówienia do właściwych ośrodków dokumentacji geodezyjnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t. j. Dz.U. 2017, poz. 2101, z późn. zm.).
1.2.3. Organizacji przekazywanych danych zgodnie z obowiązującym prawem i standardami, w tym wymiany danych geodezyjnych oraz zgodnie z wymogami „Zasad przygotowania danych na potrzeby podsystemów Topografia i Kataster Systemu Informacji o Terenie KGHM Polska Miedź S.A. przez wykonawców prac geodezyjno – kartograficznych”.
1.2.4. Przekazywania wyników opracowań wyłącznie w układzie PL-2000 (strefa właściwa ze względu na lokalizację zleconej pracy).
1.2.5. Dostarczania Zleceniodawcy uwierzytelnionej przez Starostę dokumentacji powykonawczej, wynikającej z realizacji zlecenia, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
1.2.6. Przekazywania każdorazowo rezultatów Prac w formatach Intergraph GeoMedia (MS Access) lub ArcView (shapefile), w ilości 2-ch egzemplarzy na nośniku cyfrowym.
1.2.7. Przekazywania Zleceniodawcy materiałów na nośniku elektronicznym gwarantującym niezmienność i trwałość zapisu, umożliwiającym bezpośredni dostęp.
1.2.8. Przekazywania na prośbę Zleceniodawcy sprawozdania z realizacji prac.
1.2.9. Natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności lub wykonania pomiaru uzupełniającego w kwocie zrealizowanego zlecenia w celu usunięcia wykrytych braków w przekazywanych danych, opracowanych na podstawie zrealizowanego zlecenia.
1.3. Wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji.
1.4. Odbiór techniczny należy zakończyć oświadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadającej właściwe uprawnienia o zgodności wykonania prac z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz dostarczeniem wymaganych dokumentów:
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
• karty gwarancyjne,
• wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne,
• dokumentacja powykonawcza,
• protokoły pomiarów.
1.5. Uzyskanie wszystkich decyzji umożliwiających użytkowanie.
1.6. Przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się