Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Montaż piecy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Babsku”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji pieca węglowego C. O. na piece opalane pelltem drzewnym w Gminie Biała Rawska” dofinansowywanego z RPO WŁ 2014 – 2020 w części dot. wymiany dwóch istniejących pieców C. O. opalanych węglem na piece opalane peletem drzewnym opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dwóch istniejących pieców C. O. opalanych węglem na piece opalane pelletem drzewnym z zasobnikiem i podajnikiem pneumatycznym peletu z pomieszczenia magazynu paliwa dla kotłowni w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku. Szczegółowy zakres prac opisany został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) w części dot. kotłów na pellet, oraz „Wymogach dla kotłów na pellet”, stanowiącymi załącznik do niniejszej SIWZ.
3.2. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić status przyszłych wykonywanych robót budowlanych objętych projektem budowlanym. W razie konieczności należy uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty.
3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3.4. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
3.5. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 – 6 Usługi projektowania systemów grzewczych
45331110 – 0 Instalowanie kotłów
71220000 – 6 Usługi projektowania architektonicznego
45262610 – 0 Kominy
44621210 – 4 Kotły grzewcze
45331110 – 0 Instalowanie kotłów
45315600 – 4 Instalacje niskiego napięcia
45315300 – 1 Instalacje zasilania elektrycznego
45000000 – 7 Roboty budowlane
45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45111300 – 1 Roboty rozbiórkowe
45251200 – 3 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45232460 – 4 Roboty sanitarne
45317000 – 2 Roboty elektryczne
45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45332200 – 5 Prace dotyczące instalacji hydraulicznej
3.6 Jeżeli w PFU, stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z PFU.
3.7 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
3.7.1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;
3.7.2. w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.7.3. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.8 Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty, usługi i dostawy wynosi 60 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 15 SIWZ).
UWAGA:
Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
3.11 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem projektantów, obsługi geodezyjnej, oraz kierownika budowy i kierowników robót)
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wymóg ten stosuje się do umów o dalsze podwykonawstwo. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 8 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska, e – mail: umig@bialarawska.pl
2. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, e – mail: r,jakubczak@bialarawska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie w procedurze „zaprojektuj wybuduj” zadania pn: „Montaż piecy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Babsku” nr RG.II.271.24.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. dalej „ustawa Pzp”);
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się