organizacja wypoczynku dla dzieci w ramach projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla 16 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (RDD) z powiatu słupskiego (w tym 9 dziewcząt i 7 chłopców) w wieku od 7 do 15 lat.

3.3. Wymagania organizacyjne:
1) Termin realizacji:
a) w okresie wakacyjnym – w terminie od 10 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
b) wyjazd na wypoczynek letni obejmujący 7 noclegów;
c) wyjazd ze Słupska na Placu Zwycięstwa w godzinach rannych;
d) powrót z wypoczynku w godzinach popołudniowych do Słupska na Placu Zwyci ęstwa;
2) Transport:
a) autokarem sprawnym technicznie o podwyższonym standardzie (uchylne siedzenia, klimatyzacja, DVD),
b) koszt związany z transportem ponosi w całości Wykonawca, w tym koszt parkingów na trasie Słupsk – cel przyjazdu – Słupsk, podczas wycieczek autokarowych, koszt paliwa, opłaty za autostrady (jeżeli dotyczy), itp.;
c) autokar nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2013 r.;
d) autokar po przeglądzie technicznym i z ważnym całościowym przeglądem technicznym;
e) postoje na trasie przejazdu, w wyznaczonych do tego bezpiecznych miejscach z możliwością skorzystania z WC;
f) w przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego z przyczyn technicznych lub zatrzymania kierowcy autokaru, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zapewnienia transportu umożliwiającego kontynuowanie wycieczki, o standardzie nie niższym niż podany w opisie jak na wstępie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z zaistniałej sytuacji;
g) autokar pozostaje na miejscu, przez cały czas trwania pobytu i jest do dyspozycji kierownika kolonii na realizację programu;

3) Ubezpieczenie:
a) od następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu) – suma ubezpieczenia: min. 20.000,00 zł - dla jednego uczestnika na cały okres trwania wypoczynku,
b) ubezpieczenie bagażu – suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 800,00 zł dla jednego uczestnika,
c) ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej OC na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł;
d) wybór firmy ubezpieczeniowej pozostaje po stronie Wykonawcy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii polis/-y ubezpieczeniowych/-ej najpóźniej na 4 dni przed terminem podpisania umowy.

4) Miejsce realizacji: miejscowość z minimalną liczbą ludności 2000 osób, położona w odległości nie większej niż 120 km od centrum miasta Słupsk.

5) Usługa ma charakter wyjazdu psychoedukacyjnego.

6) Warunki zakwaterowania:
a) zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie o standardzie nie gorszym niż hotelu co najmniej dwugwiazdkowego, którego standardy określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1553 tekst jednolity) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166 tekst jednolity);
b) zakwaterowanie uczestników wypoczynku, tj. 16 dzieci i 3 osób kadry (tj. 2 wychowawców, 1 kierownik wypoczynku) w budynku murowanym – w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane – położonym na terenie uporządkowanym, zagospodarowanym i pozbawionym jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu;
c) w ofercie należy podać pełną nazwę, dokładny adres obiektu, w którym zaplanowane jest zakwaterowanie;
d) wymagania szczegółowe dla obiektu:
• pokoje 2, 3, 4 – osobowe (osobne dla dziewcząt i chłopców) z pełnym węzłem sanitarnym w pokoju lub ogólnodostępnym na korytarzu z bieżącą wodą ciepłą i zimną przez całą dobę, bez ograniczeń;
• łóżka pojedyncze bez dostawek, nie dopuszcza się łóżek piętrowych, polowych;.
• nieodpłatne zapewnienie przez obiekt czystej pościeli – oddzielnej dla każdego uczestnika;
• pokoje usytuowane w jednym kompleksie, maksymalnie na dwóch, sąsiadujących ze sobą kondygnacjach;
• pokój wyposażony w szafy, półki, miejsca na bagaż dla każdego mieszkańca, szafki nocne przy łóżkach, stolik z liczbą krzeseł odpowiadających liczbie osób w pokoju;
• sala telewizyjna wyposażona w sprawny TV, video lub DVD, gry planszowe, układanki, puzzle itp.;
e) obiekt z dostępem do terenów sportowych (co najmniej jeden z podanych: boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej) i placu zabaw oraz wydzielonego miejsca do rozpalenia ogniska;
f) nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach campingowych, namiotach, kwaterach prywatnych;
g) obiekt musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom obcym na jego teren, oświetlony.
h) w przypadku gdy oferowany obiekt posiada basen, wstęp jest bezpłatny. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

7) Warunki wyżywienia:
a) całodzienne wyżywienie składające się z 4 posiłków (śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany składający się z pierwszego, drugiego dania oraz kompotu i deseru, podwieczorek wydawany przy obiedzie, kolacja serwowana) dla wszystkich uczestników wypoczynku, zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia. Pierwszym świadczeniem dla grupy jest obiad pierwszego dnia pobytu, ostatnim świadczeniem jest obiad ostatniego dnia pobytu z zagwarantowaniem suchego prowiantu na drogę powrotną (woda butelkowa, słodka bułka, jabłko);
b) liczba posiłków adekwatna do dni pobytu;
c) śniadania winny zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, 1 danie ciepłe np. parówki, jajecznica, naleśniki; wędliny różne, sery różne, masło, dżemy, płatki śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, świeże warzywa i owoce, kawa zbożowa, herbata, itp.;
d) obiady winny być dwudaniowe z deserem, zawierające co najmniej: zupę, mięsa różne, ryby różne, ziemniaki/ryż/makaron/kasza, gotowane warzywa, surówki, soki, woda mineralna, itp.;
e) podwieczorki zawierać winny drobne słodkie przekąski, owoce itp.;
f) kolacje winny zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, przystawki różne, ewentualne dania ciepłe, wędliny różne, sery różne, świeże warzywa i owoce, woda mineralna, kawa zbożowa, herbata;
g) posiłki urozmaicone owocami i napojami;
h) stołówka powinna zmieścić całą grupę w jednej turze;
i) posiłki przygotowywane na terenie obiektu, w którym zakwaterowani są uczestnicy wypoczynku;
j) nie dopuszcza się zapewnienia wyżywienia z cateringu zewnętrznego;
k) wyżywienie w czasie wycieczek całodziennych: śniadanie przed wyjazdem w miejscu zakwaterowania, suchy prowiant na drogę (napoje, owoce, bułki), obiad poza obiektem zakwaterowania w miejscu wycieczki, kolacja w miejscu zakwaterowania uczestników wypoczynku;
l) bezpłatna woda i herbata bez ograniczeń przez cały dzień;
m) wymagania jakościowe i ilościowe posiłków przeznaczonych dla dzieci uczestniczących w wypoczynku:
• posiłki muszą spełniać najwyższy standard, muszą być przygotowywane na bazie produktów najwyższej jakości i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, norm systemu HCCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych;
• do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.

8) Warunki opieki i organizacji:
a) Wykonawca zapewni wysoko wykwalifikowaną kadrę opiekunów:
• kierownika wypoczynku oraz minimum 2 wychowawców posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania ww. czynności, zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) z wykształceniem pedagogicznym i uprawnieniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
• ratownika wodnego (min. jedna osoba) w przypadku dostępu do plaży morskiej lub innego kąpieliska;
• wypłata wynagrodzenia dla kadry pedagogiczno – opiekuńczej i kierownika wypoczynku leży po stronie Wykonawcy.
b) Wykonawca winien zapewnić:
• opiekę przewodnika w zwiedzanych obiektach;
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, muzeów, innych atrakcji turystycznych zgodnie z programem;
• utrzymanie czystości w obiekcie przez cały czas trwania wypoczynku;
• całodobową opiekę medyczną: pielęgniarka i lekarz dostępny co najmniej na telefon; lekarstwa zapewnia Wykonawca na własny koszt;
• stały nadzór wychowawcy w trakcie zajęć i spędzania czasu wolnego;
• korzystanie z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej obiektu bez ograniczeń czasowych i dodatkowych opłat;
• sprzęt sportowo – rekreacyjny;
• podstawowe wyposażenie apteczki;
• telefon kontaktowy, umożliwiający stały kontakt z kierownikiem wypoczynku;
• opiekę kierownika wypoczynku i minimum jednego wychowawcy od momentu wyjazdu ze Słupska do czasu powrotu do Słupska.

9) Warunki w zakresie program wypoczynku:
a) wykonawca zapewni program wypoczynku dostosowany do warunków pogodowych oraz zajęć dla dzieci dostosowanych do wieku;
b) program wypoczynku będzie uwzględniał przeprowadzenie przez kadrę wypoczynku warsztatów psychoedukacyjnych w wymiarze min 10 godzin zegarowych przez co najmniej 5 dni prowadzonych w blokach 1 lub 2 godzinnych;
c) celem warsztatów psychoedukacyjnych jest m. in. kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, budowanie sposobów prawidłowej komunikacji w grupie rówieśniczej, niwelowanie błędów małoletnich i korygowanie postaw, wzmacnianie poczucia własnej wartości; w ramach warsztatów podejmowana będzie również tematyka z zakresu uzależnień, ryzykowanych zachowań, problemów dojrzewania, odpowiednich postaw dzieci i młodzieży; warsztaty prowadzone za pomocą aktywnych form pracy z grupą;
d) wykonawca zobowiązuje się do opracowania programu i harmonogramu warsztatów psychoedukacyjnych;
e) w ramach programu wypoczynku Wykonawca zapewni:
• plażowanie i kąpiele pod opieką ratownika wodnego w przypadku usytuowania obiektu w miejscowości z dostępem do plaży morskiej lub innego kąpieliska;
• animacje, konkursy integracyjne i sportowe, zajęcia sportowe (wycieczki piesze, zabawy terenowe, zawody), zabawy animacyjne;
• ognisko z pieczeniem kiełbasek co najmniej 1 raz podczas pobytu;
• wycieczki fakultatywne (minimum dwie wycieczki do miejscowości atrakcyjnych turystycznie);
• edukację regionalną;
• wyjście na basen / aquapark w sytuacji umiejscowienia obiektu w miejscowości z dostępem do aquaparku lub innego krytego basenu lub maksymalnie w odległości do 30 km od miejsca zakwaterowania (bilety wstępu na basen/ aquapark zapewnia Wykonawca);
• wyjście do kręgielni w sytuacji umiejscowienia obiektu w miejscowości z dostępem do kręgielni (bilety wstępu zapewnia Wykonawca na grę min 1-godzinną);
• materiały biurowe i piśmiennicze do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych;

10) W terminie do 4 dni przed rozpoczęciem wypoczynku Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o zgłoszonym wypoczynku wydane przez kuratora oświaty.

11) Wykonawca, w przypadku jego wyboru, zobowiązany jest w terminie 4 dni przed zawarciem umowy przedstawić Zamawiającemu pisemną informację nt. terminu organizowanego wypoczynku, a także szczegółowy program i harmonogram wypoczynku i warsztatów psychoedukacyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się