Rewitalizacja parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap I – wycięcie drzew i krzewów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
- mechaniczne ścięcie drzew - 367 sztuk z frezowaniem,
- mechaniczne wycięcie krzewów - 6469 m,
- wywóz materiału na wysypisko oraz utylizacja
- zasypanie wykopów po karczowaniu,
- usuniecie posuszu – 46 sztuk
- zabezpieczenie i leczenie próchnowisk – 22 sztuki
- stabilizacja drzew – 2 sztuki
- usuniecie odrostów z pni drzew – 8 sztuk

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

Usunięcie wskazanych drzew etapami wraz z karczowaniem i frezowaniem pni ,należy wykonać ścinając poszczególne odcinki konarów i pnia przy użyciu lin, drabin ,ewentualnie rusztowań. To samo dotyczy redukcji i prześwietlania korony. Zakłada się utylizację drewna na miejscu. Praca przy pomocy technik alpinistycznych .
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie drzew i wykarczowanie krzewów zgodnie z zakresem prac, pocięcie pni drzew na klocki opałowe dogodne do ręcznego załadunku – nie dłuższe niż 0,5m, zrąbkowanie mechaniczne gałęzi, wywiezienie zrąbków lub ich rozścielenie, przewiezienie klocków opałowych na miejsce składowania w obrębie parku.
Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej roślinności przewidzianej do zachowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- pił mechanicznych i ręcznych do wycinki drzew i krzewów
- drabiny
- podnośniki hydrauliczne lub sprzęt alpinistyczny
- rębaki do rozdrobnienie gałęzi
- środki transportu pozyskanych w wyniku wycinki zrąbków i klocków opałowych
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :- Frezarka do pni
Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
Wycinki drzewostanu dokonywać poza okresem gniazdowania ptaków, a w przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie od marca do września, w przypadku zetknięcia się z zasiedlonymi gniazdami lub dziuplami prace należy przerwać i dalszy sposób postępowania uzgodnić z Zamawiającym.
Roboty związane z frezowaniem pni obejmują frezowanie pni przy użyciu sprzętu mechanicznego – frezarki do pni.
Prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej roślinności przewidzianej do zachowania.
Dworek wraz z parkiem wpisany jest do Rejestru Zabytków dlatego prace konserwatorskie będą wykonywane pod nadzorem Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.
Na prowadzenie prac Zamawiający posiada decyzje pozwolenia na budowę oraz decyzje Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków na wykonywania prac w parku.
Usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR ) oraz przedmiar robót. Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje tylko zakres opisany w przedmiarze robót.
Za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Termin płatności faktury zgodnie z ofertą wykonawcy , nie dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się