„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie zawartości WKF, oczyszczenie części dennej i ścian stożka z zalegających osadów oraz wykonanie remontu mieszadła.
Zakres zamówienia obejmuje również rewizję stanu technicznego mocowania rury centralnej i poprawności jej zabudowy.
W przedmiocie zamówienia w dalszej kolejności jest rozpoznanie stanu uszczelnienia powierzchni izolacyjnej nałożonej na powierzchni betonu stożka dolnego po usunięciu osadów z części dennej i ścian stożka.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń warstwy izolacyjnej lub struktury betonu należy opracować metodę naprawczą i wykonać naprawę betonu oraz warstwy izolacyjnej.

Zamawiający dopuszcza etapowanie realizacji i rozliczania prac przez Wykonawcę w podziale na dwa etapy: pierwszy – czyszczenie WKF’z oraz kontrola stanu istniejącego komory i konstrukcji mocującej mieszadła i niezbędne naprawy oraz drugi – demontaż, remont i montaż mieszadła.
1) Remont mieszadła w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej (dalej zwaną WKF) będzie prowadzony w sposób umożliwiający pracę części ściekowej Oczyszczalni.
2) Wykonawca zapewni ubezpieczenie mienia ładunku (mieszadła i innych części wymagających transportu do punktu serwisowego) w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie. Suma powinna odpowiadać wartości mienia w miejscu i w czasie załadowania na środek transportu.
3) Organizacja robót powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienie w bezkolizyjnym i bezpiecznym poruszaniu się po obiekcie.
4) Wykonawca własnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe i socjalne.
5) Wszelkie prace związane z transportem, załadunkiem, rozładunkiem Wykonawca wykona we własnym zakresie.
6) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych, materiałów pomocniczych do demontażu i montażu mieszadła, narzędzi oraz niezbędnego sprzętu specjalistycznego.
7) Mając na uwadze konstrukcję techniczną zainstalowanego mieszadła, Zamawiający zakłada jako wariant do realizacji (dodatkowy zakres) konieczność wymiany wału mieszadła na nowy i w związku z tym w szczególności wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny na wykonanie dodatkowego zakresu prac.
8) Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono prace (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał) oraz doprowadzić te tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia prac. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
9) W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia.
10) Wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji zamówienia na terenie oczyszczalni ścieków powinni być zapoznani z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401), rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r. nr 96, poz. 438). Podpisaną imienną listę należy dostarczyć przed przystąpieniem prac na obiekcie.
11) Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników oraz sprzętu technicznego biorącego udział w realizacji zamówienia.
12) Wszystkie materiały użyte w realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty oraz mieć aprobatę techniczną producenta urządzenia.
13) Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela nadzorującego wykonywane roboty do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym.
14) Wszystkie próby urządzeń i instalacji potwierdzone protokólarnie wykonuje Wykonawca według obowiązujących norm i przepisów przy obecności przedstawiciela Zamawiającego.
15) Przed rozpoczęciem robót (najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przekazania placu budowy) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) oplaconej polisy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w tym odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej) na kwotę lub równowartość kwoty min 1.000.000 zł (jeden milion złotych i 00/100) PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe. Dopuszcza się stosowanie franszyzy integralnej lub redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 (pięć tysięcy i 00/100) PLN, a także udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 5 % wartości szkody i nie więcej niż 2.000,00 (dwa tysiące złotych i 00/100) PLN lub rozwiązań równoważnych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczenia, Zamawiający może ubezpieczyć inwestycję w wymaganym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji.
16) Prace należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się