sukcesywne dostawy środków czystości do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

» Opis zapytania

Środki czyszczące i polerujące w zakresie opisanym w SIWZ
Standardy jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 2a ustawy PZP zostały opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Dostarczane produkty winny być czyste, zdrowe i nie uszkodzone. Ze względu na fakt, że klientami Zamawiającego są głównie grupy sportowe o wysokich wymaganiach Zamawiający oczekuje produktów profesjonalnych o wysokiej jakości. Wszystkie podane powyżej ilości produktów i towarów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczne ilości zamawianych artykułów będą wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy co Wykonawca akceptuje bez uwag. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Nie wyczerpanie kwoty umownej w okresie obowiązywania umowy, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawców będą stałe i nie zmienne w okresie obowiązywania umowy. Wszelkie użyte nazwy i parametry mają na celu tylko i wyłącznie przedstawienie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych w stosunku do produktów w/w, jednakże o tej samej gramaturze i składzie i podobnych walorach. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w siwz produktów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów. Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Dowóz artykułów i produktów każdorazowo na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy do internatu sportowego „Zakopane” zlokalizowanego w Zakopanem przy ul. B. Czecha 1, sukcesywnie – zgodnie ze składanymi zamówieniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest wniesienie towaru w wyznaczone przez odbierającego miejsca. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru oraz dokonania za niego zapłaty w przypadku nie wniesienia w wyznaczone miejsce (nie dopuszcza się pozostawienia dostawy na tzw. rampie lub w innym miejscu). Zamówienia Zamawiający będzie składał faksem lub e-mailem lub telefonicznie najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego datę dostawy. Dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia odbywać się będą do godziny zadeklarowanej w ofercie lub innej wskazanej w następnym dniu po złożeniu zamówienia. Dostawy cykliczne, w trybie zamówień składanych bezpośrednio przed dniem, w którym ma miejsce dalsza obróbka, związane jest z zapewnieniem wysokiego standardu jakościowego i konieczności uniknięcia magazynowania produktów. Zamawiający ustala, że zamówienia dotyczące poniedziałków oraz dni poświątecznych składane będą w piątek lub dzień poprzedzający dzień lub dni świąteczne. Wykonawca powinien posiadać atesty i pozwolenia potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom i wymaganiom opisanym w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy danej dostawie. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać stawiane im wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać ważne terminy przydatnościci. Wykonawca dostarczać będzie w/w artykuły własnym transportem, na swój koszt. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury, forma płatności: przelew. Dostarczane produkty i towary mogą być metkowane według nazw które wymieniane będą w zamówieniach częściowych lub mają być właściwie oznaczone, w taki sposób aby w łatwy sposób umożliwić ich identyfikację zgodnie ze składanymi zamówieniami. Dopuszcza się transport powyższych opakowań jednostkowych luzem w pojemnikach z tworzywa sztucznego bądź w tzw. zgrzewkach w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie oraz zanieczyszczenie podczas przewozu. Pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu. Transport do siedziby zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu przedmiotu zamówienia w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. Pozostałe zapisy we wzorze umowy.

Dodatkowe wymagania i Ustawy powiązane ze standardami jakościowymi i pozostałe punkty odniesienia:
• przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
• przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o podobnych parametrach od tych, jakie opisane są w SIWZ lub wyższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą parametrów poprzez przedziały i poprzez wskazane tam wytyczne, istotne dla przedmiotu zamówienia i docelowego przeznaczenia. Wyjaśnia się, że docelowe przeznaczenie przedmiotu zamówienia to obiekt hotelowy i obiekty sportowe COS tzn. obiekty profesjonalnie świadczące usługi hotelowe i sportowe. Tym samym Wykonawcy winni uwzględnić, że dostawy należy realizować w szczególności należycie, terminowo i wg. wytycznych opisanych w niniejszej SIWZ.
• Zważywszy na standardy jakościowe opisane w niniejszej SIWZ kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena.
• oferowane produkty muszą posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno – sanitarne w szczególności dla produktów przystosowanych do kontaktu z żywnością oraz nie będą zawierały toksycznych komponentów.
• ustawa z dn. 13 września 2002 roku o produktach biobójczych ( Dz. Ustaw nr 175, poz. 1433 z późn. zmianami ).
• Dyrektywa 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
• Dyrektywa 04/37/EW z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
• Dyrektywa 92/85/ EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią.
• Dyrektywa 94/33/EW z dnia 22 czerwca 1994 r. o ochronie młodzieży w miejscu pracy. Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej.
• Dyrektywa 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia ustaw i innych aktów normatywnych oraz decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych.
• Dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
• Dyrektywa 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych.
• Dyrektywa 92/59/EWG z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.
• Dyrektywa 98/8/WE dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.
• Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
• Dyrektywa 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
• Dyrektywa 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
• Dyrektywa 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza.
• Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli
• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ, podane tam zostały szacunkowe ilości i pełny przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się