ZP-2380-120,185-12,50/2018 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP/KPP oraz Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku Białej

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych. 2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań: Zadanie nr 1 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Będzinie; Zadanie nr 2 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Częstochowie; Zadanie nr 3 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Dąbrowie Górniczej; Zadanie nr 4 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Gliwicach; Zadanie nr 5 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Lublińcu; Zadanie nr 6 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Bielsku–Białej; Zadanie nr 7 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku–Białej 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZIP. UWAGA: Marża wraz z podatkiem VAT dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wraz z podatkiem VAT wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100%. W przypadku podania marży wraz z podatkiem VAT wyższych niż 100% oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SWZIP – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta na kwotę będącą wartością oferty. 4 Wszystkie posiłki będą podzielone na porcje, zapakowane w jednorazowych opakowaniach na których będzie podany termin przydatności do spożycia i kaloryczność posiłku, wszystkie posiłki będą dostarczane w atestowanych torbach termicznych przeznaczonych do przewożenia żywności. 5 Wykonawcy wpisując łączne koszty posiłków w formularzach cenowych na poszczególne zadania, zobowiązani są do skalkulowania ich w taki sposób żeby nie przekroczyć wskazanych w tabelach maksymalnych kwot jednego posiłku profilaktycznego tj.: dla zadań od nr 1 do nr 6: maksymalna kwota brutto 17,80 zł., w przypadku kobiet w ciąży i osób do 18 lat kwota brutto 22,24 zł. dla zadania nr 7: maksymalna kwota brutto 22,22 zł., dni świątecznie i ustawowo wolne od pracy oraz Dzień Dziecka 37,76 zł. 6 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 55 30 00 00-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 7. Zamawiający wymaga aby osoby dostarczające posiłki oraz inne osoby mające kontakt z żywnością były dopuszczone przez lekarza do wykonywania pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością oraz aby były nadzorowane i/lub szkolone w sprawach higieny żywności odpowiednio do ich charakteru pracy. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy wezwać Wykonawcę do okazania w/w książeczek. 8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SWZIP). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SWZIP i we wzorach umowy (załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2a do SWZIP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się