Organizacja obsługi cateringowej dla 300 osób każdego dnia podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 17-18 października 2018 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja obsługi cateringowej dla 300 osób każdego dnia podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 17-18 października 2018 roku. Usługa realizowana będzie na przestrzeni targowo-wystawienniczej w Warszawie na Stadionie Miejskim Legii Warszawa, Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Catering będzie serwowany podczas Forum w pierwszym dniu od 8:30 do 17:30, natomiast w drugim dniu od 8:30 do 15:00; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Niemniej jednak, Wykonawca może zatrudnić na umowy o pracę osoby opisane przez Zamawiającego jako: Koordynator usługi/Manager, Szef kuchni, które będą odpowiedzialne za wykonywanie czynności opisanych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni wskazane przez Zamawiającego osoby na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.), otrzyma dodatkowe punkty w ramach oceny oferty w kryterium społecznym – liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę (maksymalnie 20 punktów w ramach kryterium społecznego); 4. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed podpisaniem umowy Wykonawca, który w Załączniku nr 1 do SIWZ wskazał osoby, które będą wykonywały na potrzeby Zamawiającego usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę. Na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wskazane w wykazie osób, które będą wykonywały na potrzeby Zamawiającego usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ, jaka została podana w ofercie, przez cały okres realizacji zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę; 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w złożonej ofercie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ww. osób świadczących usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ; 6. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 7. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 euro)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się