Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 33.70.00.00 – 7, 33.76.00.00 – 5, 39.81.11.00 – 1, 39.83.12.00 – 8.
4.Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się