Świadczenie usługi dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne

» Opis zapytania

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na dystrybucji posiłków z budynku kuchni szpitalnej do kuchenek mieszczących się w poszczególnych oddziałach szpitalnych.
2) Usługa świadczona będzie w siedzibie Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29, dla 20 oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w 15 budynkach (zgodnie z załącznikiem „A” do SIWZ stanowiącym mapę terenu z naniesioną lokalizacją budynków, w których są zlokalizowane oddziały szpitalne i wskazaniem kondygnacji na której w poszczególnych budynkach znajdują się kuchenki – załącznik „B” do SIWZ).
3) Wykonawca zapewni ciągłość i terminowość realizacji usługi przez cały okres trwania umowy. Żadne okoliczności nie mogą być przyczyną nagłego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usługi.
4) Wykonawca w ramach usługi:
a) zapewni odpowiedni środek transportu (lub środki transportu) do przewożenia:
- termosów i pojemników transportowych z posiłkami oraz po posiłkach (pustych),
- wody pitnej,
- pojemników na odpady pokonsumpcyjne (pustych) oraz pojemników z odpadami pokonsumpcyjnymi;
b) zapewni obsługę dystrybucyjną w postaci osób skierowanych do świadczenia usługi, w tym:
- osobę kierowcy lub kierowców,
- osobę pomocnika lub pomocników (osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5);
5) Usługa realizowana będzie codziennie od 01.08.2018r. do 31.07.2021r., w ilości 10 godzin zegarowych dziennie, w godzinach od 5:30 do 15:30, według poniższego planu:
a) dystrybucja posiłków na śniadanie:
- odbiór i wyniesienie z budynku kuchni szpitalnej i załadunek do środka transportu termosów i pojemników transportowych z posiłkami oraz pojemników na odpady pokonsumpcyjne – godz. 5:30 – 6:30,
- wyładunek i wniesienie do poszczególnych kuchenek oddziałowych termosów i pojemników transportowych z posiłkami oraz pojemników na odpady pokonsumpcyjne – godz. 6:30 – 8:00,
b) dystrybucja wody pitnej:
- odbiór i wyniesienie z budynku kuchni szpitalnej i załadunek do środka transportu wody pitnej, a następnie jej wyładunek i wniesienie do poszczególnych kuchenek oddziałowych – godz. 8:00 – 9:30,
c) dystrybucja posiłków na obiad:
- odbiór i wyniesienie z budynku kuchni szpitalnej oraz załadunek do środka transportu termosów i pojemników transportowych z posiłkami - godz. 9:30 – 10:45,
- wyładunek i wniesienie do poszczególnych kuchenek oddziałowych termosów i pojemników transportowych z posiłkami - godz. 10:45 – 12:45,
d) dystrybucja posiłków na kolację:
- odbiór i wyniesienie z budynku kuchni szpitalnej, załadunek do środka transportu termosów i pojemników transportowych z posiłkami oraz ich wyładunek i wniesienie do poszczególnych kuchenek oddziałowych - godz. 14:00 – 15:00.
e) odbiór brudnych termosów i pojemników transportowych po posiłkach oraz pojemników z odpadami pokonsumpcyjnymi z poszczególnych kuchenek oddziałowych oraz przewiezienie ich i wniesienie do budynku kuchni szpitalnej – w godz. 12:45 – 14:00, 15:00 – 15:30 oraz w miarę zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego, bieżącego ustalania kolejności dostarczania posiłków do poszczególnych kuchenek oddziałowych oraz do zmiany wskazanych w ust. 5 godzin świadczenia usługi i planu. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy oraz będą następowały na podstawie pisemnej informacji Zamawiającego.
7) Wykonawca realizował będzie usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, w tym: higienicznymi, sanitarnymi, BHP oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, gwarantując bezpieczeństwo dystrybucji posiłków.
8) Wykonawca realizował będzie usługę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy.
9) W celu właściwej realizacji usługi Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę środków transportu do świadczenia usługi. Powierzchnia załadunku środka transportu będzie wynosić minimum 7m², ale nie więcej niż 12m², gwarantując niezbyt duże piętrowanie termosów i pojemników transportowych oraz swobodny przejazd wewnętrznymi drogami kompleksu szpitalnego.
W sytuacji zaproponowania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia jednym środkiem transportu Zamawiający informuje, że ze względu na dużą ilość termosów i pojemników transportowych, dystrybucja posiłków w ramach pojedynczego śniadania, obiadu czy kolacji odbywać się będzie w dwóch turach. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia więcej niż jednym środkiem transportu sytuacja opisana w zdaniu pierwszym nie będzie miała miejsca.
10) Osoby skierowane do świadczenia usługi będą posiadać: ważne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych stwierdzające zdolność do podjęcia/wykonywania prac oraz ważny dokument potwierdzający wykonanie badań lekarskich na nosicielstwo drobnoustrojów chorobotwórczych z wynikiem ujemnym wraz z podaniem stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dokonano badania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się