Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania parkingu dla rowerów BIKE &RIDE zlokalizowanego w rejonie Centrum Przesiadkowego w Chorzowie zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową - Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze i uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i decyzje w tym przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyskać opinie rzeczoznawcy p.poż oraz przygotuje stosowny wniosek o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, który złoży do organu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót.

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
2. W terminie 60 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.
3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu Zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży Wykonawcę.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę.
5. Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego.
6. Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi Wykonawca robót.
7. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia prac należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).
8. Prace będą realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Architektoniczne Biuro „CoLoR inwestprojekt” s.c. Czerwiński, Linscheid, Rostański,
40-170 Katowice ul. Brzozowa 13, stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami projektowania, sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do budynków.
10. W ramach wykonawstwa prac należy stosować się do przepisów zawartych w opracowanych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
11. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kosztorysy ofertowe, na podstawie
których wyliczono cenę ofertową.
12. Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji, najpóźniej 7 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu realizacji prac projektowych oraz niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej przekaże harmonogram wykonania dostaw.
13. Robota budowlana wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się