Wycinka drzew oraz frezowanie pni, w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki drzew.
Zadanie obejmuje:
1) Ścinanie 188 drzew w warunkach utrudnionych - ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego (zwyżki) oraz chwytaka HDS do załadunku drewna zamontowanego na samochodzie samowyładowczym, w tym:
- ścięcie 134 drzew z frezowaniem pni na głębokość 15 cm poniżej przyległego terenu.
- ścięcie 54 drzew bez frezowania pni.
2) Wyfrezowanie na głębokość 15 cm poniżej przyległego terenu 44 pni pozostawionych po wycince drzew w latach ubiegłych.
3) Pocięcie dłużyc na odcinki do 50 cm i przewiezienie ich na wskazane przez Zamawiającego miejsce w Chrzanowie przy ul. Śląskiej na działce nr 2966 – średnia odległość do 4 km.
4) Ułożenie grubizny w pryzmy o objętości 5 mp. każda.
5) Zrąbkowanie gałęzi.
6) Oddanie zrąbków do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów, wskazanej w uchwale nr XI/167/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.
W dniu odbioru prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały kart przekazania w/w odpadów, z których Zamawiający wykona kserokopię i pozostawi w aktach sprawy.
Szczegółowy zakres prac dla realizacji zadania /Lokalizacja i charakterystyka drzew do wycinki oraz pni do frezowania/ przedstawia załącznik nr 1 a do SIWZ
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania drzew dla priorytetowej realizacji usługi.
W okresie realizacji zadania Wykonawca/Podwykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł. Wykonawca posiadający ubezpieczenie, które wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania ubezpieczenia do końca realizacji zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się