Dostawa siarczanu żelazowego PIX 113

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty w II Rundzie zapytania z uwzględnieniem rabatu cenowego na dostawę:

- Siarczanu żelazowego PIX 113 (731-806-401-0) wodny roztwór siarczanu żelaza (III) Fe2(SO4)3 w łącznej ilości: 78 Ton.

Zamawiający wymaga dostawy autocysternami w trzech partiach po ok. 26 Ton tj. :
do 30.06.2018r. ; 15.07.2018r. oraz 30.07.2018r.
------------------------------------------
Uwagi: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkt równoważny.

Dostawa produktu zaopatrzona musi być w stosowy certyfikat, świadectwo stwierdzające jego jakość i źródło pochodzenia, a do pierwszej dostawy należy załączyć aktualną kartę charakterystyki produktu.
Warunki ogólne:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych ul. Wyzwolenia 30 ; 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości Towaru wydanego w danej partii (terminie wymaganej dostawy) ustalony w oparciu o dowód dostawy oraz cenę jednostkową netto Towaru.
Do tak obliczonej wartości wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena jednostkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.
--------------------------------------
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się