Przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół na terenie Gm. Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłków obiadowych składających się z zupy i drugiego dania z surówką i kompotu dla uczniów objętych dożywianiem finansowanym ze środków zamawiającego, dostawa i wydanie posiłków uczniom szkół w Dobropolu, Rzeplinie, Sądowie i Dolicach oraz prowadzenie kuchni w Szkole w Dolicach ul. Ogrodowa 46. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dniach prowadzenia zajęć szkolnych w wyżej wymienionych szkołach z wyłączeniem dni wolnych od zajęć wynikających z przepisów o organizacji roku szkolnego takich jak: ferie, przerwy świąteczne, dodatkowe dni wolne. Do obowiązków wybranego oferenta należeć będzie również posprzątanie pomieszczeń przeznaczonych do wydawania i spożywania posiłków w szkołach wymienionych wyżej, umycie i wyparzenie naczyń i sztućców. Wybrany oferent zobowiązany będzie do zagospodarowania powstających w związku z realizacją zamówienia odpadów. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj . Dz.U. z 2015r poz. 594) oraz RMZ Dz.U z dnia 26 lipca z 2016r Dz.U. z 2016r poz. 1154. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i wydawania posiłków dla pozostałej młodzieży szkolnej (chętnych) za odpłatnością po kwotach wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego.
2. Zamawiający zakłada, że średnia dzienna ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków w okresie obowiązywania umowy we wszystkich szkołach łącznie wynosić będzie 135. W związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania ilości osób uprawnionych do korzystania z posiłków w okresie objętym umową, zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości posiłków w trakcie trwania umowy w granicach od 94 do 176. Zmiany ilości posiłków, o których mowa wyżej nie będą podstawą do zmiany ceny posiłku.
3. Zamawiający w sytuacji, której nie mógł przewidzieć w momencie udzielania niniejszego zamówienia zastrzega sobie możliwość ograniczenia w pewnych okresach składu posiłku w poszczególnych dniach tygodnia tylko do zupy z pieczywem lub drugiego dania.
4. Zamawiający wymaga aby przygotowywane i dostarczane uczniom posiłki w poszczególnych dniach były zgodne z załączonym do niniejszej specyfikacji jadłospisem stanowiącym załącznik nr 9/1 do SIWZ, w/w załącznik stanowić będzie załącznik do przyszłej umowy o świadczenie usług, którą Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej temperatury wydawanych uczniom posiłków.
5. Zamawiający nie dopuszcza używania zamiast ziemniaków produktów przetwórstwa ziemniaczanego typu płatki ziemniaczane, puree ziemniaczane itp.
6. Posiłki należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych (szklanych) i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2015r poz 594). Zamawiający nie dopuszcza możliwości używania naczyń i sztućców jednorazowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się