Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu zarządzania cyfrową treścią zasobów dziedzictwa kulturowego subregionu tarnowskiego w ramach projektu pn. Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, Umową i Ofertą Wykonawcy dzieła - utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w postaci Systemu oraz jego wdrożenie. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) odpowiednio, przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub udzielenia albo zapewnienia uzyskania przez Zamawiającego licencji na korzystanie z Elementów Systemu oraz z dóbr własności intelektualnej (Elementy Autorskie Systemu) opisanych Umową, dot. to również przekazania Zamawiającemu pełnego prawa do korzystania (licencja niewyłączna) z kodów źródłowych Oprogramowania dedykowanego,
2) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System.
W ramach wdrożenia Systemu Wykonawca, w szczególności:
1) dostarczy Standardowe Oprogramowanie Systemowe oraz Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne oraz dokona ich instalacji, parametryzacji, konfiguracji na Infrastrukturze Zamawiającego,
2) wykona i dostarczy Oprogramowanie Dedykowane oraz dokona jego instalacji, parametryzacji, konfiguracji na Infrastrukturze Zamawiającego,
3) zintegruje dostarczone Oprogramowanie na Infrastrukturze Zamawiającego, w tym dokona jego parametryzacji i konfiguracji,
4) wykona migrację danych z Portali Dziedzinowych Zamawiającego do Systemu oraz utworzy 2 odrębne portale (platformy internetowe),
5) wykona inne niezbędne czynności w celu zapewnienia poprawnego działania Systemu,
6) przetestuje i uruchomi System, w tym uruchomi portale (platformy internetowe) na domenach internetowych Zamawiającego,
7) przeprowadzi instruktaże z obsługi i administrowania Sytemu.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się