Wykonanie pomiarów elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie badania instalacji elektrycznych i odgromowych, badania oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Sosnowcu, Boguchwałowicach, Katowicach, Chorzowie i Cieszynie.
2) Zakres zamówienia obejmuje:
a) badanie urządzeń i instalacji elektrycznych,
b) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji,
c) badanie wyłączników różnicowo- prądowych,
d) badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej,
e) badanie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-E do SIWZ .: dokumentacja techniczna, które zawiera:
a) Przedmiary robót – załączniki nr 2A-B,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 2C;
c) Wykazy obiektów objętych przedmiotem zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi realizacji usługi – załączniki nr 2D-E
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem:
a) Część A: obiekty w Sosnowcu i Boguchwałowicach,
b) Część B: obiekty w Katowicach, Chorzowie i Cieszynie.
5) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
6) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 89 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
7) Miejsce realizacji:
a) Część A: obiekty w Sosnowcu i Boguchwałowicach (szczegółowe adresy zawiera zał. 2D do SIWZ),
b) Część B: obiekty w Katowicach, Chorzowie i Cieszynie (szczegółowe adresy zawiera zał. 2E do SIWZ).
8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się