RDW w Chełmie, usługi ścinki i umocnienia poboczy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są:

Ø RDW w Chełmie, usługi ścinki i umocnienia poboczy.

CPV – 71333000-1 Mechaniczne usługi inżynieryjne


2. Usługi wykonywane będą w ciągu dróg wojewódzkich:

• nr 841 odc. Cyców – Staw od km 5+900 do km 7+300,
• nr 843 odc. Chełm – Kraśniczyn od km 1+790 do 26+380

3. Zakres i lokalizacja usług obejmuje:
Ścinka poboczy gruntowych

1. Droga nr 841 odc. Cyców – Staw

a. od km 5+900 do km 6+700 strona prawa i lewa drogi
- długość odcinka - 800 m x 2 = 1 600 m
- szerokość pobocza - 1,8 m
- grubość ścinania - 0,06 m
( 1,80 x 1 600 m) x 0,06 = 172,80 m3
- powierzchnia robót (1,8 x 1 600 m) = 2 880 m2

b. od km 7+100 do km 7+300 strona lewa drogi
- długość odcinka - 200 m
- szerokość pobocza - 1,8 m
- grubość ścinania - 0,06 m
( 1,8 x 200 m) x 0,06 = 21,60 m3
- powierzchnia robót (1,8 x 200 m) = 360 m2

2. Droga nr 843 odc. Chełm – Kraśniczyn

a. od km 1+790 do km 1+900 strona lewa drogi
- długość odcinka - 110 m
- szerokość pobocza - 2,00 m
- grubość ścinania - 0,12 m
( 2,00 x 110 m) x 0,12 = 26,40 m3
( 2,00 x 110 m ) = 220 m2

b. od km 2+300 do km 3+450 strona lewa drogi
- długość odcinka - 1 150 m
- szerokość pobocza - 2,00 m
- grubość ścinania - 0,14 m
( 2,0 x 1 150 m) x 0,14 = 322,00 m3
- powierzchnia robót (2,0 x 1 150 m) = 2 300 m2
c. od km 3+560 do km 5+000 strona lewa drogi
- długość odcinka - 1 440 m
- szerokość pobocza - 2,00 m
- grubość ścinania - 0,12 m
( 2,0 x 1 440 m) x 0,12 = 345,60 m3
- powierzchnia robót (2,0 x 1 440 m) = 2 880 m2

d. od km 25+800 do km 26+045 strona prawa i lewa drogi
- długość odcinka - 245 m x 2 = 490 m
- szerokość pobocza - 1,8 m
- grubość ścinania - 0,10 m
( 1,8 x 490 m) x 0,10 = 88,20 m3
- powierzchnia robót (1,8 x 490 m) = 882 m2

e. od km 26+075 do km 26+380 strona prawa i lewa drogi
- długość odcinka - 305 m x 2 = 610 m
- szerokość pobocza - 1,80 m
- grubość ścinania - 0,10 m
( 1,8 x 610 m) x 0,10 = 109,80 m3
- powierzchnia robót (1,8 x 610 m) = 1 098 m2

Zestawienie ilości robót:
- ścinka zawyżonych poboczy gruntowych – 5600 m / 1 086,40 m3 / 10 620 m2 ,uśredniona grubość ścinania – 11 cm
- Urobek Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie lub wbuduje
w drogę wg wskazań Zamawiającego.

3. Wykonawca winien dysponować sprzętem do wywozu śmieci i nieczystości, zabrania się spalania śmieci. Zebrane odpady Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) lub powierzyć tę czynność przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Na potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów Wykonawca przedłoży w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wykonywał usługę dokument potwierdzający prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

4. Lokalizacja prac objętych zamówieniem oraz szczegółowy opis wykonania przedmiotu umowy zawarto w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.
5. Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru usług w sposób gwarantujący należytą jakość.
6. Wykonawca przystąpi do realizacji usług po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie prowadzonych usług objętych umową, na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych usług) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. Przed przystąpieniem do wykonywania usług Wykonawcy zostanie przekazany projekt organizacji ruchu (na czas prowadzonych usług).

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXII.4 SIWZ w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się