Dostawa roztworu soli bromowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodnego roztworu soli bromowej NaBr 43% w ilości 32 000,00 kg w paletopojemnikach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw o nie więcej niż 2%, w zależności od potrzeb, bez konieczności podpisywania przez strony aneksu do Umowy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają następujący warunek:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną dostawę asortymentu o podobnym charakterze o wartości min. 50 000,00 zł.

W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:

1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał
ją nienależycie,
3. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców niekwalifikowanych, zgodnie z PROG 00051/B Procedura Ogólna – System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE,
4. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
5. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału
w Postępowaniu zakupowym,
6. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
7. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
8. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym.
- urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi).
9. wobec Wykonawcy będącemu podmiotem zbiorowym, sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca dostarczy:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym, złożone na formularzu załączonym do ogłoszenia.
2. Wykaz zrealizowanych dostaw o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu dostawy, wartości netto dostawy, daty wykonania, adresu, numeru telefonu klienta Wykonawcy, z którym można się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji. Wykaz zrealizowanych dostaw należy sporządzić na załączniku pn.: Wykaz zrealizowanych dostaw przez Wykonawcę.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Dostawa roztworu soli bromowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia
Termin wykonania zamówienia: Oczekiwany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) pierwsza dostawa wodnego roztworu soli bromowej NaBr 43% w ilości 16 000,00 kg – do 31.07.2018 r.;
b) druga dostawa wodnego roztworu soli bromowej NaBr 43% w ilości 16 000,00 kg – do 20.08.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Przemysław Bogdanowicz
Telefon kontaktowy: 75 773 4223

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się