DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI dla AMW REWITA Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości dla AMW REWITA Sp. z o. o., w ilościach i asortymencie określonym w częściach zgodnie z załącznikami nr 6-25 do SIWZ
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu i wartości zamówienia o 15%
z zastosowaniem cen podanych w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części Towaru wynikającej z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 30 % wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70% wskazanej wielkości zamówienia). Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń
z tytułu niewykonania Umowy w tym zakresie przez Zamawiającego w całości.
3. Dostarczany w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie.
4. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania, nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się