Dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Żary w roku szkolnym 2018/2019.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Żary oraz innych osób objętych pomocą Ośrodka w postaci jednego gorącego posiłku w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej( Dz.U z 2017 poz. 1769 ze zm.), uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 w zakresie przygotowania, dostarczenia i rozładunku posiłków.
Wykaz szkół, do których uczęszczają dzieci objęte dożywianiem:
• Szkoła Podstawowa w Bieniowie
• Zespół Szkół w Grabiku
• Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych
• Szkoła Podstawowa w Złotniku
• Szkoła Podstawowa w Lubanicach
• Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie
• Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci uczęszczających do szkół oraz innych osób objętych pomocą Ośrodka polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków obiadowych. Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 04.09.2018 r. do 19.06.2019r., z uwzględnieniem przerw w nauce (wyłącznie ferie zimowe, wakcje).
Szacunkowa dzienna ilość posiłków to około 109 posiłków, w następujących szkołach:
- Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych – 27 szt.
- Szkoła Podstwowa w Olbrachtowie – 23 szt.
- Szkoła Podstawowa w Bieniowie - 8 szt .
- Zespół Szkół w Grabiku – 14 szt.
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej- 7 szt.
- Szkoła Podstawowa w Lubanicach – 10 szt.
- Szkoła Podstawowa w Złotniku – 11 szt.
Oraz osoby dorosłe – 9 szt.
Szacunkowa ilość posiłków w roku 2018 /2019 - ok. 20.886 szt. i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 30% ilości dostarczanych posiłków . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby dożywianych osób w zależności od potrzeb.
2) W ramach usługi dożywiania należy przygotować i dostarczyć – jednodaniowy posiłek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U. z 2016r. poz. 1154). Jednodaniowy posiłek będzie przygotowywany w następujący sposób:
- dwa razy w tygodniu posiłek – w formie pożywnej zupy na wywarze mięsnym
Każda porcja powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa (100 g), pieczywo – 2 kromki chleba lub bułka podawana naprzemiennie.
- dwa razy w tygodniu posiłek –obiad w formie drugiego dania mięsnego lub rybnego.
- jeden raz w tygodniu - obiad w formie drugiego dania bezmięsnego.
Zamawiający wymaga, aby surowcowy, uśredniony tzw. „wsad do kotła” umożliwiający wyprodukowanie 1 gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego, z uwzględnieniem wymogów niniejszej specyfikacji, nie był niższy niż 5,00zł brutto licząc w cenach hurtowych.
Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być urozmaicone, sporządzone z pełnowartościowych produktów i zapewniać nie mniej niż 900 kcal
Jadłospis powinien opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów, z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego i filetów rybnych, wyrobów węglowodanowych i warzyw.
Pod pojęciem „wkładka mięsna” i „danie mięsne” należy rozumieć porcję mięsa drobowiego (z wyłączeniem skrzydełek), wieprzowego lub wołowego z wyłączeniem kiełbasy i parówek.
Posiłki powinny być o określonej gramaturze:
- zupa -400 g
- ziemniaki, kasza, ryż, makaron, pyzy (do wyboru) – 200g,
- mięso, ryby – 100g,
- surówka, warzywa gotowane – 100g,
- dania bezmięsne – 300-400 g.
Do każdego dania drugo daniowego kompot lub sok w ilości 200 ml, a do zupy dodatek ( jogurt, owoc itp.) o takiej samej gramaturze .
Do oferty należy załączyć propozycję miesięcznego menu /tygodniowy jadłospis z wyszczególnieniem gramatury poszczególnych surowców, który stanowić będzie integralną część zawartej umowy. Przedstawione do oferty menu będzie wymagane w trakcie realizacji zadania i stanowić będzie integralną część umowy. Nie wywiązanie się z przedstawionego menu może stanowić podstawę do sankcji opisanych w umowie lub zerwania umowy.
3) Godziny dostarczania posiłków od godz. 10.00 do 13.00. Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół dokładne terminy dostarczeni posiłków.
4) Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Dyrektorom szkół jadłospis na 10 dni z wyprzedzeniem 2-dniowym, z uwzględnieniem posiłków w przedstawionego w ofercie menu oraz kalorycznością potraw.
5) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności), na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne). Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Surówki powinny być dostarczane w oddzielnych pojemnikach. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich posiłków.
6) Dla potrzeb badań żywności przez Sanepid codziennie do każdej ze szkól obowiązkowo należy dostarczyć próbki każdej składowej części potrawy w tym zup , mięs , potraw mięsnych i rybnych , jarzyn gotowanych ,sosów potraw mącznych , sałatek , surówek, wyrobów garmażeryjnych wędlin i wyrobów wędliniarskich ( w jednym kawałku ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. Nr 80, poz, 545 ze zm.)
7) Wykonawca codziennie zapewni naczynia oraz sztućce jednorazowe dla dożywianych dzieci w szkołach
8) W przypadku osób dorosłych Wykonawca codziennie zapewni dostawę gotowych do wydania posiłków w porcjach w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami, dostawa w odpowiednich pojemnikach utrzymujących temperaturę.
9) Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.
10) Do obowiązków Wykonawcy należy codzienny odbiór brudnych naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.
11) Wydawanie posiłków dzieciom po stronie Szkół.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.
13) Nadzór nad jakością i prawidłowością dostarczonych posiłków ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia sprawować będzie ze strony Zamawiającego osoba odpowiedzialna z danej szkoły wskazana z imienia i nazwiska przez Dyrektora szkoły, która może odmówić ich przyjęcia, oraz pracownicy socjalni Ośrodka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się