NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY DLA SP ZOZ w ŁĘCZNEJ -powtórka

» Opis zapytania

.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny w miejsca, wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest
w Załączniku Nr 2 - Formularzu cenowym dołączonym do SIWZ, Kod wg CPV: 33760000-5,
3.2.Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,
w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.3. Zamówienie podzielono na 2 zestawy (części). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione w nim pozycje.
3.4. Podane w załącznikach parametry należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.
3.5. Zamawiający, w przypadku wątpliwości, co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów, na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu.
3.6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przesłania materiałów informacyjnych t.j. ulotki, prospekty, katalogi i inne, dotyczące przedmiotu oferty; w języku polskim dla oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem.
3.7. Dostawa następować będzie do dwóch miejsc t.j SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 i Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Partyzancka 9, 21-013 Puchaczów, według wskazania Zamawiającego.
3.8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się