Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr A do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług, będących przedmiotem umowy nie później niż w terminie maksymalnie 7 dni od powiadomienia przez kierowników obiektów wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
Termin realizacji usługi częściowej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia sukcesywnie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości zleceń częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. Ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen brutto faktur częściowych wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być zatem niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się