Zakup materiałów wraz z dostawą do wykonania remontów na drogach powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Zakup materiałów wraz z dostawą do wykonania remontów na drogach powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na zadania”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.00.00.00-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej), 44.11.10.00-1 – Materiały budowlane, 44.11.12.00-3 – Cement, 44.11.30.00-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne, 44.11.31.00-6 – Materiały chodnikowe, 44.11.40.00-2 – Beton, 14.21.11.00-4 – Piasek naturalny. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje zakup materiałów wraz z dostawą do wykonania remontów na drogach powiatowych, w szczególności: sprzedaży i dostawy własnym transportem wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów drogowych-betonowych; zakup betonu towarowego; zakup stabilizacji (odbiór środkiem transportu Zamawiającego) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie zadania / zadanie. 4. Ilości materiału zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1: Sprzedaż i dostawa materiałów drogowych betonowych: 1) kostka betonowa, szara, gr. 8 cm – 600 m2, 2) krawężnik prosty, 15x30x100 – 300 szt., 3) krawężnik najazdowy, 15x22x100 – 150 szt., 4) krawężnik skośny, 15x22/30x100 – 20 szt., 5) obrzeże betonowe, 20x6x100 – 400 szt., 6) obrzeże betonowe, 30x8x100 – 100 szt. Wymagania organizacyjne: Kostka betonowa o kształcie prostokąt lub kość. Punkty dostawy: a) Obwód Drogowy Oleśnica – ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, b) Plac budowy – teren miasta Oleśnica. Zamówienie obejmuje zakup materiałów, transport i rozładunek – sukcesywnie, według aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, po pisemnym zgłoszeniu (faksem) ilości, miejsca i terminu dostaw – jednak nie później niż w terminie 5 dni od złożonego zamówienia. Minimalna jednorazowa ilość zamówionego materiału będzie wynosić ok. 14 palet (pełny transport – samochód ciężarowy). Podane ilości są ilościami szacunkowymi do obliczenia wartości zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość zmian w ilości zamówionych materiałów oraz zakup innych elementów betonowych nie ujętych w ofercie do całkowitej wartości zamówienia. Najpóźniej na jeden dzień przed dostawą Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie (dzień, godzina) dostawy. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały posiadały stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie np. atesty, aprobaty, certyfikaty, świadectwa. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. Oferowane materiały winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania na koszt Wykonawcy badania mrozoodporności, ścieralności oraz innych badań związanych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia. Palety będą zwracane sukcesywnie Wykonawcy podczas kolejnych dostaw materiałów. Kompleksowe rozliczenie zwrotu palet nastąpi w ciągu 9 miesięcy od ostatniej dostawy materiału. ZADANIE NR 2: Zakup betonu na potrzeby Obwodu Drogowego w Sycowie: Zakup betonu towarowego C12/15 na drobnym kruszywie, klasa konsystencji S1, odbiór własnym środkiem transportu (ciągnik z przyczepą) w ilości do ok. 15 m3. Zadanie nr 2 obejmuje zakup betonu towarowego C12/15. Materiał musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2013. Wymagania – dostawca musi znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Obwodu Drogowego w Sycowie (ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców). ZADANIE NR 3: Zakup stabilizacji na potrzeby Obwodu Drogowego w Oleśnicy: Zakup stabilizacji Rm 2,5-5,0 MPa, odbiór własnym środkiem transportu (ciągnik z przyczepą) w ilości do ok. 30 m3. Zadanie nr 3 obejmuje zakup stabilizacji Rm 2,5-5,0 MPa. Materiał musi spełniać wymagania normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997. Wymagania – dostawca musi znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby ZDP (ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica). 6.Cena musi obejmować całość dostaw wynikających z zakresu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 7. Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji kalkulacji Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 8. Cena ofertowa (jednostkowa) zaproponowana przez Wykonawcę jest ceną niezmienną oraz nie podlega waloryzacji do końca realizacji zadania. 9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego na jego zlecenie, od dnia zawarcia umowy do wyczerpania jej górnego zakresu ilościowego lub sumy należności Wykonawcy zgodnie z zawartą umową, jednakże maksymalnie do dnia 31.12.2018 r. 10. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej. 11. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie dostarczał / sprzedawał przedmiot zamówienia w ilości j. w.: określone ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznych zleceń może odbiegać od ww. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych dostaw / zakupów i zaoferowanych cen jednostkowych. 12. Zakres przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo określany i zlecany pisemnie za pomocą faksu, telefonicznie lub osobiście według potrzeb Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 15. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 16. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 18. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. 19. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych. 20. Zakres przedmiotu zamówienia będzie ustalany każdorazowo, przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 21. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 22. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawy aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 23. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 24. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. 25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 26. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 27. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 i 2018), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się