Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej – szczegółowy wykaz artykułów określa załącznik do formularza oferty o nazwie formularz cenowy.
2. Ilości artykułów podane w załącznikach do formularza oferty służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).
3. Ilości podane w cennikach są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika), a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia (suma zamówień w obrębie danej części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami obowiązującymi dla szpitali.
5. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).
6. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
39830000-9 (Środki czyszczące).
Dodatkowe kody (CPV):
39831240-0 (Preparaty czyszczące)
39831250-3 (Roztwory myjące)
39831300-9 (Środki do czyszczenia podłóg)
39833000-0 (Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu)
39831600-2 (Środki do czyszczenia toalet)
39831700-3 (Automatyczne dozowniki mydła)
39832000-3 (Produkty do zmywania naczyń)
24955000-3 (Chemiczne preparaty toaletowe)
33760000-5 (Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety)
39831000-6 (Preparaty piorące)
39820000-6 (Środki organiczne powierzchniowo czynne)
39810000-3 (Preparaty i woski wonne)
39800000-0 (Środki czyszczące i polerujące)
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
12. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca do wykonywania czynności określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia zatrudniał osoby na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
16. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się