Dostawa sprzętu pożarniczego oraz przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka w ramach 6 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ppoż. i wyposażenia indywidualnego strażaka w ramach następujących części:

• część 1 zamówienia – Dostawa gaśnic i urządzeń gaśniczych
• część 2 zamówienia – Dostawa samoczynnego urządzenia gaśniczego SUG – 4x ABC
• część 3 zamówienia – Dostawa proszku gaśniczego
• część 4 zamówienia – Dostawa środka pianotwórczego
• część 5 zamówienia – Dostawa sprzętu ratowniczo gaśniczego
• część 6 zamówienia – Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka


Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
Wzór umowy – dla każdej z części,
Opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części,
Druk „Wycena ofertowa” – dla każdej z części,
Wzór protokołu przyjęcia przekazania,
Dokument gwarancyjny – dla każdej z części,

Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na każdą z części, jak i na wybrane części.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.

Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia:
- dla części nr 1 gaśnicy proszkowej GP–2x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 50 sztuk, gaśnicy proszkowej GP–6x ABC, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 50 sztuk oraz gaśnicy przewoźnej typu AP–25x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 sztuk;
- dla części nr 3 proszku gaśniczego Furex ABC Plus, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 500 kg;
- dla części nr 4 pianotwórczego środka gaśniczego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 500 litrów;
- dla części nr 5 hełmu strażackiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –
w ilości do 10 sztuk oraz sorbentu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –
w ilości do 10 opakowań;
- dla części nr 6 ubrania specjalnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –
w ilości do 10 kompletów oraz ubrań koszarowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 kompletów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się