Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej oraz środków do pielęgnacji i mycia używanych w myjniach samochodowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej, papieru toaletowego i chusteczek higienicznych oraz środków do pielęgnacji i mycia używanych w myjniach samochodowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części:
Część I -Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej oraz papieru toaletowego i chusteczek higienicznych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA wg ilości i asortymentu określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Część II -Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej oraz papieru toaletowego i chusteczek higienicznych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Oddział w Sieradzu wg ilości i asortymentu określonego w Załączniku Nr 1A do SIWZ.
Część III -Sukcesywna dostawa środków do pielęgnacji i mycia używanych w myjniach samochodowych wg ilości i asortymentu określonego w Załączniku Nr 1B do SIWZ.
Część IV -Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej wg ilości i asortymentu określonego w Załączniku Nr 1C do SIWZ.
Załącznikiem do formularza oferty jest: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 1A, Załącznik Nr 1B, Załącznik Nr 1C określające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Formularze cenowe), odpowiednio do części na którą składana jest oferta.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, w odniesieniu do wszystkich części zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego znaki towarowe, marki lub nazwy handlowe służą jedynie określeniu klasy produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz ustaleniu standardu, a nie wskazują na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo podane zostało w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wzorcowy model stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.
W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze parametry (właściwości) oraz skład, jak na etykietach produktów, wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację w odniesieniu do składu, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.
W kolumnie trzeciej Załącznika Nr 1, Załącznika Nr 1A, Załącznik Nr 1B, Załącznik Nr 1C Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę oferowanego towaru oraz producenta.
2.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a)Każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z zastosowaną normą jakości. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z zastosowaną normą jakości.
b)Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwane plomby, zabrudzenia. Artykuły muszą być opakowane oryginalnie. Opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów
o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania).
c)Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich opakowaniach (zamknięte, nieuszkodzone), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i odpowiednią temperaturę surowca. Pojemniki plastikowe,
z pokrywami, czyste. Elementy powinny być ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd środka.
d)Termin przydatności/ważności artykułów chemii gospodarczej będących przedmiotem zamówienia dla każdej z dostaw nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
e)Każde opakowanie musi obligatoryjnie zawierać następujące dane:
-datę minimalnej trwałości albo termin przydatności;
-dane identyfikujące producenta środka;
-dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek;
-zawartość netto lub liczbę sztuk środka w opakowaniu;
f)W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze parametry (właściwości), skład chemiczny, jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości winno wynikać,
iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.
3.Ilości podane w Załącznikach Nr: 1, 1A, 1B i 1C stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:
1)rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,
2)zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
3)zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.
4)zmiany asortymentu do 5 % wartości umowy, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia wartości całego zamówienia określonej w umowie. Cena takich produktów nie może być wyższa niż cena producenta maksymalnie z 2% marżą. Zamówienie nastąpi po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy i po akceptacji ceny przez Zamawiającego,
4.Wykonawca zobowiązany jest do:
a)Dostarczania towarów do miejsc dostawy wskazanych przez Zamawiającego, własnym transportem na własny koszt i ryzyko,
b)Dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczanego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego,
c)Dołączania do każdej dostawy faktury VAT, z wyszczególnieniem produktów, ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty vat i kwoty brutto,
d)Terminowego dostarczania zamówionych towarów. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę towarów w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu danego towaru
u innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy różnicą między ceną zakupu u innego podmiotu,
a ceną wynikającą z umowy – w takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru dostarczonego po terminie,
e)Użyczenia nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do magazynu Zamawiającego na okres do następnej dostawy,
f)W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania wcześniejszego zgłoszenia dostawcy oraz środka transportu w punkcie odbioru zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wskazać osoby dokonujące dostaw podając ich imię, nazwisko, numer dowodu osobistego oraz środki transportu ze szczególnym uwzględnieniem marki pojazdu oraz jego numeru rejestracyjnego zgodnie z tabelką zawartą w umowie,
5. Części przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYCZNEJ ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH DLA MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
CZĘŚĆ II SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYCZNEJ ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH DLA MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA ODDZIAŁ W SIERADZU
CZĘŚĆ III SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI I MYCIA UŻYWANYCH W MYJNIACH SAMOCHODOWYCH DLA MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
CZĘŚĆ IV SUKCESYWNA DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ DLA MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.
8.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
9.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający wymaga złożenia oferty odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Wymóg zatrudniania na umowę o pracę
11.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dysponowania lub zatrudnienia osób fizycznych (minimum 2 pracowników ) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonych do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia , tj. dwóch pracowników np.: magazynier, fakturzysta (dot. wszystkich części zamówienia, odrębnie dla każdej części) polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
11.2. Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewni zatrudnienie ww. osób na cały okres realizacji zamówienia.
11.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w pkt 11.1. Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.
11.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 pkt 2 litera d) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11.1 czynności.
12.Podwykonawstwo
1)Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.
2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
3)Za czynności podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne.
4)W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom ze wskazaniem firm tych podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się