dostawa biletów jednorazowych/krótkookresowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych KZK GOP (obowiązujących na mocy Porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Gminą Miasto Tychy oraz Gminą Rudziniec) na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na sukces” .
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych biletów.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen biletów w przypadku zmiany cennika opłat Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP). Zmiana cen biletów z przyczyny określonej powyżej nie determinuje zmiany niniejszej umowy i wywołuje skutek od momentu obowiązywania nowego cennika. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianie cen jednostkowych biletów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rabatu, zmiana ceny poszczególnych biletów zostanie dokonana następująco: od nowej ceny nominalnej podanej w cenniku opłat zostanie zastosowany rabat, który Wykonawca podał w złożonej ofercie.
5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany każdorazowo na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gliwic: ul. Bojkowska 20, ul. Górnych Wałów 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego niż ww. miejsca dostawy na terenie Gliwic.
6. Zamówienie będzie realizowane maksymalnie do kwoty brutto w wysokości 19 488,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem 00/100) lub terminu obowiązywania niniejszej umowy.

Harmonogram realizacji zamówienia:
Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na dostawy sukcesywnie. Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę, w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych (lub krótszym, zaoferowanym w ofercie), w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, o miejscu dostawy przedmiotu umowy oraz jego ilości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się