DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH ORAZ ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i materiałów gospodarczych oraz środków do utrzymania higieny osobistej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo - cenowy.
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu umowy w częściach.
Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz muszą posiadać okres gwarancji co najmniej 18 miesięcy.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się