BUDOWA WYBIEGÓW DLA PSÓW SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD KRAPKOWICE

» Opis zapytania

Zakres prac do wykonania.
1. BRANŻA BUDOWLANA
Zakres prac do wykonania:
- wymiana posadzki w kojcach,
- wydzielenie pomieszczenia gospodarczego,
- przebudowa tylnych ścian kojców, w tym zamontowanie klap wejścia do budy i wyjścia na wybieg wraz ze sterowaniem ręcznym uruchamianym z zewnątrz kojca,
- przedłużenie zadaszenia kojców,
- przebudowa i wykonanie chodników,
- wykonanie nawierzchni wybiegów,
- wykonanie betonowego kanału odpływu nieczystości
- przebudowa i konserwacja bud dla psów,
- wykonanie ogrodzenia wybiegów z furtkami (wygrodzenie murowane z cegły klinkierowej oraz ogrodzenie z paneli z siatki),
- zadaszenie wybiegów (podkonstrukcja z ocynkowanych profili stalowych oraz panele ocynkowane wykonane z siatki plecionej w ramach z kształtowników stalowych).

2. BRANŻA SANITARNA
Zakres prac do wykonania:
- wykonanie kanalizacji sanitarnej, w tym montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o objętości czynnej (roboczej) V= 9,00m3, wyposażonego w czujnik kontroli napełnienia szamba z sygnalizacją wizualno-akustyczną,
- wyłączenie z użytkowania istniejącego odpływu kanalizacyjnego ks160,
- instalacja wodociągowa montowana w gruncie i instalacja wodociągowa montowana napowietrznie wraz z zaworami czerpalnymi kulowymi ze złączką do węża - dla potrzeb zasilania myjek ciśnieniowych).

3. BRANŻA ELEKTRYCZNA
Zakres prac do wykonania:
- unieczynnienie istniejącego kabla zasilającego kojce,
- linia kablowa do zasilania gniazd i oświetlenia kojców,
- rozdzielnica,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja oświetlenia kojców,
- linia zasilająca i czujnik kontroli napełnienia szamba.
Pomiary
Po wykonaniu instalacji należy wykonać wszystkie pomiary elektryczne przewidziane dla instalacji elektrycznych z uwzględnieniem pomiarów natężenia oświetlenia.

Do zakresu prac należy również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy w tym między innymi: odbudowa chodników, dróg, humusowanie terenów zielonych (ok. 15 cm humusu) wraz z obsianiem trawą oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych.

Zabezpieczenie drzew na placu budowy
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 87a) - prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.
Realizacja w/w zapisu będzie bezwzględnie wymagana i egzekwowana.

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych).
a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej 5 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, takich jak: robotnik budowlany – 3 osoby, monter instalacji sanitarnych – 1 osoba, elektromonter – 1 osoba , przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa
w pkt. a, przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
c) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. a, która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób.
d) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt a,
a w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
f) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. a, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się