Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących utworzenia bazy danych BDOT500

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych, zleconych przez Zamawiającego, a obejmujących zamówienie nr: 604237 -N - 2017 z dnia 19 października 2017 roku na „Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowe Tłoki, Obra, Świętno i Stary Widzim" (link: http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/bip/przetargi-oferty-ogloszenia/przetargi/rok-20171.html )
3.2. Zamówienie jest częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego”, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.
3.2.1. Zakres niniejszego zamówienia odpowiada w ramach Projektu Podzadaniu pn. „Kontrola techniczna BDOT500” realizowanego w ramach zadania pn. „Prace geodezyjne w zakresie modernizacji egib i cyfryzacji zasobu”.
3.3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz uzgodnionym przez Strony Planem Realizacji Zamówienia uwzględniając harmonogram realizacji zamówienia w podziale na następujące etapy prac:
3.3.1. Etap I - Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia;
3.3.2. Etap II – Świadczenie usług nadzoru technicznego;
3.3.3. Etap III - Przeprowadzenie Odbioru Końcowego.
3.4. Termin wykonania zamówienia usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 – nie później niż do 30 października 2018 roku.
3.5. Prace związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności z opracowaniem roboczej bazy danych EGiB Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przy pomocy narzędzi, które Wykonawca posiada lub pozyska we własnym zakresie oraz na swój koszt. Narzędzia te muszą spełniać wymagania dotyczące wymiany danych pomiędzy organem prowadzącym PZGiK i wykonawcą pracy geodezyjnej, jakie w tym zakresie określają przepisy prawa.
3.5.1. Dla czynności związanych z kontrolą procesu ładowanych wyników prac wykonawcy geodezyjnego z roboczej bazy danych do bazy systemu PZGiK, w tym przypadku systemu GEO-INFO 7, Zamawiający może zapewnić Wykonawcy świadczącemu usługi inspektora nadzoru technicznego dostęp do stanowiska systemu GEO-INFO 7 na miejscu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Zakres wykorzystania udostępnionego stanowiska pracy może być szerszy i może odnosić się również do innych czynności kontroli i nadzoru. Uzgodnienia w tym zakresie Wykonawca powinien zawrzeć z Zamawiającym w Planie Realizacji Zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 1 do umowy, który stanowi integralną część SIWZ.
4.2. Jeżeli w udostępnionych Wykonawcom dokumentach znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, nazwy producentów pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę są one wyłącznie przykładowymi nazewnictwami i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami oraz etyką zawodową.
6. Z uwagi na charakter świadczeń realizowanych przez zespół kluczowy Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP nie określa wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się