ZP-2380-164-8/2018 „Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części na koszt Policji– postępowanie nr 2/2018”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania i przechowywania pojazdów o dmc do 3,5 t i ich części oraz usługi parkowania i przechowywania pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostkę wyszczególnioną w zadaniu oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek, całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta.
2. Zamówienie zostało podzielone na 8 nw. (części) zadań:
Zadanie 1- parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP BIELSKO-BIAŁA
Zadanie 2 – parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP KATOWICE
Zadanie 3 – parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t dla KPP LUBLINIEC
Zadanie 4 – parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP ZABRZE Zadanie 5 – parkowanie i przechowywanie pojazdów dmc powyżej 3,5 t dla KPP MYSZKÓW
Zadanie 6 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP ŻORY Zadanie 7 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Zadanie 8 – parkowanie i przechowywanie pojazdów dmc powyżej 3,5 t dla KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
3. Szacowane ilości dób parkowania dla wszystkich zadań zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Podane wartości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że faktyczne ilości mogą ulec zmianie, a podane dane służą jedynie do obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawców.
4. Zamawiający wymaga, aby doba parkowania rozpoczynała się od faktycznego przyjęcia pojazdu na parking strzeżony (ustalenie winno być sprecyzowane w godzinach i minutach) i kończyła się po upływie 24 godzin od tego momentu.
5. Zamawiający zostanie obciążony kwotą w wysokości 1/24 stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia danej usługi.
6. Wykonawca winien wskazać w Załączniku nr 1 do SIWZ- formularzu ofertowym lokalizację parkingu tj. jeden adres dla danego zadania, na które składa ofertę. W przypadku podania więcej niż jednego adresu parkingu dla jednego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wykonawca może wskazać ten sam adres parkingu dla kilku zadań pod warunkiem, ze dysponuje odpowiednią ilością miejsc parkingowych wynikającą z postawionego warunku dla każdego zadania.
7. Odległość parkingu od siedziby jednostki powinna znajdować się w odległości nieprzekraczającej 25 km licząc po trasie z siedziby KPP/KMP na wskazany parking.
7.1. Adresy siedzib KPP/KMP dla poszczególnych zadań:
Zadanie 1 – KMP BIELSKO-BIAŁA- 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wapienna 45
Zadanie 2 – KMP KATOWICE, 40-018 Katowice, ul. J. Lompy 19
Zadanie 3 – KPP LUBLINIEC, 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6,
Zadanie 4 – KMP ZABRZE- 41-800 Zabrze, ul. 1-go Maja 1
Zadanie nr 5 – KPP MYSZKÓW- 42-300 Myszków , Tadeusza Kościuszki 105
Zadanie nr 6 – KMP ŻORY- 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 3
Zadanie nr 7,8 – KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE-  41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania odległości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ- formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Na etapie badania oferty Zamawiający zweryfikuje oferowaną przez Wykonawcę odległość i przypadku gdy oferowana odległość przekroczy 25 km licząc po trasie dla danego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę, co najmniej 100 000,00 złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. Zamawiający wymaga, aby aktualna polisa OC była do okazania przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego.

9. UWAGA: Rozliczenie każdego zadania za zrealizowane według bieżących potrzeb usługi następować będzie wg cen jednostkowych podanych dla każdej pozycji tabeli załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania. Cenę brutto obliczoną wg Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
9.1. Zamawiający informuje, iż na etapie badania i oceny ofert będzie przeliczał ceny jednostkowe podane w ofertach przez ilości wynikające z załącznika nr 5 do SIWZ celem badania, czy oferta nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
9.2 Jeżeli wyliczona kwota będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania, Zamawiający zdecyduje:
- o zwiększeniu środków na realizację danego zadania, lub
- do umowy jako maksymalna kwota zostanie wpisana kwota przeznaczona na realizację zamówienia dla danego zadania podana na otwarciu ofert, lub
- w przypadku przekroczenia kwoty i braku możliwości jej zwiększenia, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp "wartość oferty przekracza środki przeznaczone na realizację zadania (...)"
10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się