DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz przeglądy instalacji gazów medycznych według opisu zawartego w załącznikach numer 2, 3 i 4 do siwz -
w miesięcznym rozliczeniu ryczałtowym, tj.: stała miesięczna równa wartość brutto za cykliczne dostawy gazów medycznych i dzierżawy butli w okresie 24 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach numer 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
3. Oferta winna być zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym produkcji gazów oraz napełniania, legalizacji i przechowywania butli.
4. Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia: 24111500-0 – gazy medyczne.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające jednoznaczne oznaczenie towaru co do tożsamości. Butle muszą być w dobrym stanie technicznym co do ich powłoki zewnętrznej /bez oznak korozji, itp./ Koszt transportu wliczony w koszt przedmiotu zamówienia. Butle dzierżawione muszą posiadać przeglądy techniczne, legalizację i konserwację. Napełnione butle będące własnością szpitala winny wracać nieuszkodzone. Przy każdej dostawie wymagane jest zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający parametry jakościowe. Butle wymienne
z mieszankami gazowymi muszą posiadać atest po kalibracji. Wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych zgodnie z normą PN – EN 1089 – 3.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień i realizacji przedmiotu umowy
w zależności od ilości hospitalizowanych pacjentów, tym samym ma prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia jak również jego zwiększenia, a Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia. Podane ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone zamówienia częściowe w cenie ryczałtowej przedstawionej przez Wykonawcę w załączniku numer 1.
9. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ograniczenia możliwości ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22 ust 2 u.p.zp.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane
z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający zgodnie z delegacją art. 24aa u.p.z.p. dokona w pierwszej kolejności oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się